กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2061
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of the operation of information system upon strategy III of information and communication technology master plan under the Office of Vocational Education Commission (2009-2013) of Vocational Schoold in Chachoengsao province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มานพ แจ่มกระจ่าง
วัชระ มั่นถาวรวงศ์
คำสำคัญ: การสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ
สาขาการศึกษา
อาชีวศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน เปรียบเทียบการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามตำแหน่งการงาน วุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งศึกษาแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฮะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. การดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมพบว่ามีการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ ด้านระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ และด้านระบบการให้บริการสาธารณะด้านอาชีวศึกษา 2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามตำแหน่งการงาน วุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และขนาดของสถานศึกษา โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่าง 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอันดับแรก ในแต่ละด้าน ดังนี้ 3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ สถานศึกษาควรมีการวางแผนโครงสร้างระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงพอต่อการใช้งาน 3.2 ด้านซอฟท์แวร์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาซอฟท์แวร์ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เป็นระบบเดียวกันทุกสถานศึกษา 3.3 ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้แต่ละระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ 3.4 ด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ สถานศึกษาจะต้องมีแผนพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2061
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc8n2_9.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น