กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/191
ชื่อเรื่อง: การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนามโนภาพแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Using group dynamics for developing self-concept of secondary school students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ
วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
สายใจ พัวพันธ์
อุบล สาธิตะกร
อทิตยา พรชัยเกตุ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: นักเรียนมัธยมศึกษา
มโนภาพ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/191
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น