กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1886
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุสำหรับใช้เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประกอบในขั้นตอนเดียว (ต่อเนื่อง)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The synthesis of ionic base-surfactants as catalyst for one-pot multicomponent reactions
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์
รุ่งนภา แซ่เอ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารลดแรงตึงผิว
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดสารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุ (ionic liquid surfactant) แบบนากลับมาใช้ใหม่ได้ ที่โครงสร้างประกอบด้วยกรดเป็นหมู่ฟังก์ชั่น และมีแคตไอออนเป็นอิมมิดาโซเนียม สำหรับปฏิกิริยาขั้นตอนเดียวของ Mannich-type reaction ที่ใช้สารตั้งต้นสามองค์ประกอบ งานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาปฏิกิริยา Mannichtype reaction ระหว่าง อัลดีไฮด์ อะมีน และ คีโตน และจากการทดลองพบว่า ปฏิกิริยาสามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิห้อง ในเวลาที่สั้น (6.0 ชั่วโมง) โดยปราศจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นโลหะ และตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง คือ สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุที่มีแอนไอออนเป็นกรดไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟเนส ([bsdecim][CF3SO3]) ซึ่งสามารถให้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ดีถึงสูง (65-96%) นอกจากนี้สามารถนาตัวเร่งปฏิกิริยา กลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ A series of acidic ionic liquid surfactant having imidazonium cation was studied and successfully used as recyclable catalyst of one-pot three-component Mannich-type reaction of aldehydes, amines, and ketones. The reaction was carried out using water media under mild, efficient and metal-free procedure at room temperature for short reaction time (6.0 h). Notable, acidic ionic liquid surfactant with trifluoromethanesulfonate anion, [bsdecim][CF3SO3], was found to be the most efficient catalyst afforded the corresponding products in good to excellent yields (65-96%). In addition, the catalyst could be reused for four times without significant loss of catalytic activity.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1886
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_020.pdf5.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น