กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1871
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the bachelor of education program (5 years curriculum) in Thai language teaching (Revised A.D. 2011) faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรณทิพา พรหมรักษ์
วิมลรัตน์ จตุรานนท์
พชรมนณ์ หิงคานนท์
สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี
จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
สุรตา หวานสนิท
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกาาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุรภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.. 2557 2) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 3) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยใช้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น จำนวน 171 คน อันประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิต ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติการสอน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 2) ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า มีผลการดำเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 3) ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิต อาจารย์พี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรว่าควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวิชาเอก The purpose of this research were as follows: 1) to evaluate the Bachelor of Education program (5 Years curriculum) in Thai language teaching (revused A.D. 2011) according to standard framework of internal quality assurance (A.D. 2014); 2) to evaluated the curriculum based on the Thai Qualifications Framework for Higher Education (A.D. 2009), and 3) to evaluate the curriculum based on the CIPP model. The population of 171 people who associated with the curriculum including curriculum experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students, supervising teachers, and school administrator. The results were as follows: 1) The Bachelor Education Program (5 years curriculum) in thai language teaching (Revised A.D. 2011) at Faculty of education, Burapha University according to standard framework of internal quality assurance (A.D. 2014) was at medium level 2) Thai curriculum was operated in accordance with the Thai Qualification Framework for Higher Education (A.D 2009). 3) The data from committee member of the program, instructors, undergraduate students, supervising teachers, and school administrators revealed that the curriculum was at high level of suitability in all aspects. The curriculum experts recommended changing the objective of the program and major-specific courses.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1871
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น