กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1868
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวัฒนพร จตุรานนท์th
dc.contributor.authorแก้วตา เจริญสุขth
dc.contributor.authorจรรยา ชาญสมุทรth
dc.contributor.authorอภิญญา ชัยกุลth
dc.contributor.authorจิรนุช ขาวเมืองน้อยth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:53Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:53Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1868
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (Internal Quatity Assurance: IQA) ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา และนิสิตรหัส 54 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาาณ์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการดำเนินการและผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และจากการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.03, ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบาทมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.22, ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 0.71) ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65, ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 0.93) ด้านกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02, ค่าส่วนเบี่ยงเบน =0.68) และด้านบริบทมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.24, ค่าส่วนเบียงเบน = 0.74)th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการประเมินหลักสูตรth_TH
dc.subjectการสอนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to evaluate the Bachelor of Education Program (5 Years Curriculum) in English Language Teaching (Revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University according to Thai Qualification Framework (TQF), Internal Quality Assurance (IQA) and CIPP model (Context, Input, Process, and Product). The population and sample of this research were curriculum experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students, mentors and school administrators and there are 105 of them in total. The result showed that the curriculum met all indicators indicated in Thai Qualification Framework and Internal Quality Assurance. Moreover, the overall program was at high level of suitability (X= 4.03, SD = 0.74). In terms of the context, it was at high level of suitability (X = 4.22, SD = 0.71). The input was at high level of suitability (X = 3.65, SD = 0.93). The process was at high level of suitability (X = 4.02, SD = 0.68) and the product was at high level of suitability (X = 4.24, SD = 0.74).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น