กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1798
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดข้าวหลาม จากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Purchasing behavior and consumer satisfaction on marketing mix and intention to repurchase "Kow Lam" at Nongmon marketplace in Bangsean, ChonBuri, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วุฒิชาติ สุนทรสมัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: ข้าวหลาม
ความพึงพอใจ
พฤติกรรมการซื้อ
ส่วนประสมทางการตลาด
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อข้าวหลาม และความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ตลอดจนเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อ ใช้การวิจัยเชิงพรรณา โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในตลาดหนองมน เลือกตัวอย่างด้วยวิธีตามสะดวก จำนวน 422 คน ใช้แบบสอบถามที่ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น และใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อข้าวหลามประเภทข้าวเหนียวขาว ไส้ถั่วดำกระบอกใหญ่ จำนวน 3 กระบอก กระบอกกลาง จำนวน 6 กระบอก กระบอกเล็ก จำนวน 8 กระบอก แบบช้อต จำนวน 4 กระบอก เป้นเงิน 101-200/ ครั้ง ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อทานเองและเป็นของฝากพี่น้องและญาติ ซื้อจากร้านขายของฝาก ผู้บริดภคมีความพึงพอใจในด้านการจัดจำหน่ายข้าวหลามจากตลาดหนองมนระดับมาก ในขณะที่ด้านผู้ให้บริการระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ผู้บริโภคเพศชาย มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของข้าวหลามด้านราคามากว่าเพศหญิง พนักงานบริษัทมีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดที่มีต่อข้าวหลามด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพอื่น ๆ ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อคือฝากซื้อ มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด และผู้บริโภคที่ซื้อข้าวหลามจากร้านขายของฝากที่ไม่ได้ตั้งในและรอบตลาด มีความพึงพอใจส่วนประกอบการตลาดด้านราคามากที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1798
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น