กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1784
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
อาพันธ์ชนิต เจนจิต
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์
ชนาสร นิ่มนวล
วัฒนพร จตุรานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
หลักสร้างครูอุบาล
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยหรือตัวป้อน ด้านกระบวน และด้านผลผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยาลัยครูดงคำสร้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว จำนวน 6 คน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยาลัยครูดงคำสร้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 60 คน และครูผู้สอนหใดวิชาต่างๆ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม สำหรับนักศึกษา และประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกในการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร หลักสูตรสร้างครูอนุบาลและครูผู้สอนในหมวดวิชาต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณารัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหลักสูตรครู และนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านบริบทผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร หลักสูตร ครู และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัย ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารหลักสูตร และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลัสูตรด้านปัจจัยในระดับมาก ส่วนครูมี ความเห็นในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหลักสูตร และครูมีความคิดเห็น ต่อกระบวนการในระดับมาก ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และด้านผลผลิต ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารหลักสูตร ครูและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านผลผลิตในระดับมากที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1784
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น