กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1781
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the bachelor of education program (5 years curriculum) in general science teaching (revised a.d. 2011), faculty of education, burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิตติมา พันธ์พฤกษา
วิโรฒน์ ชมภู
ศาณิตา ต่ายเมือง
ลักษณ์มงคล ถาวรณา
ชัชวาล พูลสวัสดิ์
สิริลักษณ์ แสงจันทรา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินรูปแบบซิปป์
การประเมินหลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาการ สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ) คณะศึกษาศาสตร์กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework: TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (Internal Quality Assurance: IQA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำวันหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูพี่เลี้ยง เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก (SD = 0.09 ) โดยทุกด้านมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน และผลการ ประเมินตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พบว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกตัวบ่งชี้ The purpose of this research was to evaluate the Bachelor of Education Program ( 5 Years Curriculum) in General Science Teaching (Revised A.D 2011), Faculty of Education, Burapha University by using CIPP Model, Thai Qualification Framework (TQF), and Internal Qualification Framework (IQA). The participants consisted of experts, committee members of the program, instructors, undergraduate students, school administrators, and mentors for teaching. The research instruments were interview and questionnaire. The results indicated that the program evaluation according to CIPP Model was at high level of the appropriateness ( SD = 0.09) and all components were also at high level of the appropriateness. Furthermore, the program also passed the Thai Qualification Framework and Internal Qualification Framework in all indicators.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น