กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1757
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The students' satisfaction in the information data service from public relation media of faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุทิศ บำรุงชีพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ข้อมูลข่าวสาร
ความพึงพอใจ
สื่อประชาสัมพันธ์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 375 คน ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรีปกติ 220 คน นิสิตระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 29 คน นิสิตระดับปริญญาโทภาคปกติ 12 คน นิสิตระดับปริญญาโทภาคพิเศษ 84 คน นิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 23 คน และนิสิตระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ 7 คน ซึ่งได้มาโดยคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ หลังจากนั้นคำนวณหาจำนวนตัวอย่างประชากรในแต่ละกลุ่ม โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และในแต่ละชั้นภูมิจะทำการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.77, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) 2) ด้านสภาพปัญหาความคิดเห็นของนิสิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.54, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.95) และ 3) ความคิดเห็นด้านความต้องการตามความคิดเห็นของนิสิตโดยรวมมีความต้องการมากเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย =3.75, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อจัดอันดับมากที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจมากที่สุด คือ พึงพอใจการได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อใหม่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.01, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ความคิดเห็นด้านสภาพปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ในประเด็นเรื่องความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ของการให้บริหาร ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.82, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94) และความคิดเห็นด้านความต้องการด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนการสอน แล ะกิจกรรมทางการศึกษาผ่านสื่อใหม่ (ค่าเฉลี่ย =4.01, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1757
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น