กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/168
ชื่อเรื่อง: พืชสมุนไพรในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Medicinal plauts in the east of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรียาภรณ์ เนียนทะศาสตร์
สมสุข มัจฉาชีพ
สุนันทา โอศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: พืชสมุนไพร - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย
สมุนไพร - - ไทย (ภาคตะวันนออก)
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ารรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/168
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น