กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/167
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวารี เนื่องจำนงค์
dc.contributor.authorจันทรวรรณ แสงแข
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:54Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:54Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/167
dc.description.abstractเกือบทุกส่วนของพืชสกุล Diospyros ถูกใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณทั่วโลก และสกัดสารบริสุทธ์ได้แก่ hydrocarbons, steroids, terpenoids และ naphthoquinones เป็นต้น ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งกระตุ้นกระบวนการ apoptosis แต่อย่างไรก็ตามพบว่าพืชในสกุล D. filipendula และ D. cauliflora ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์ และกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุล ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยทำการตกผลึกจากส่วนสกัดเฮกเซนของรากท้าวแสนปม (D. cauliflora) ได้สารบริสุทธิ์ 1 ชนิด คือ lupeol ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญในเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยเทคนิค MTT ทำการสกัด DNA จากตัวอย่างและทดสอบการแตกของเส้น DNA ด้วยวิธี electrophoresis ใน 1.5% agarose gel และทดสอบการแตกของนิวเคลียสด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ DAPI และ propium iodide (PI) ผลการทดลองพบว่าสาร stigmasterol, taraxerol และ lupeol ทำให้เซลล์ตาย ตามขนาดความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น เซลล์ที่ตายมีลักษณะกลม เยื่อหุ้มเซลล์เป็นถุง (blrb) และมี apoptotic body ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีลักษณะเหยียดเป็นรูปกระสวย ความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์ได้ 50% เท่ากับ 37+-2.49, 10 +- 1.3 และ 20 +- 2.6 ug/ml ตามลำดับ พบการแตกของเส้น DNA เป็นแบบ smear band ซึ่งไม่พบลักษณะดังกล่าวในกลุ่มควบคลุ่ม เมื่อย้อมนิวเคลียสด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ พบเซลล์ในกลุ่มทดลองมี apoptotic nuclei เท่ากับ 30.27 +- 0.9, 23.8 +- 0.99 and 42.23 +- 2. 51% ตามลำดับในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 3.12 +- 1.29 % ผลการทดลองแสดงว่าสารทั้ง 3 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชที่ใช้เป็นอาหาร สามารถเหนี่ยวนำให้เซลล์ปากมดลูกตาแบบ apoptosis จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ caspase ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2553en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectท้าวแสนปม (พืช)th_TH
dc.subjectพฤกษเคมีth_TH
dc.subjectลำบิดดง (พืช)th_TH
dc.subjectเซลล์มะเร็งth_TH
dc.subjectสารสกัดจากพืช - - การใช้ประโยชน์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดบริสุทธิ์ลำบิดดงและท้าวแสนปมth_TH
dc.title.alternativeAnti-proliferative activities of pure compounds from Diospyros filipendula and Diospyros caulifloraen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeMany Diospyros species have been reported in different traditional medicines of the world and exhibited interesting pharmacological actives. Almost all pasts of these plants have been used as medicines and a great diversity of compounds has been isolated ranging from hydrocarbons, steroids, terpenoids and naphthoquinones. Many species of Diospyros contain compound with cytotoxic properties and induce apoptosis but D.filipendula and D. cauliflora are still lack any medicinal record in the current literature. The objective in this study is to evaluate antiproliteraties and their molecular mechanisms in human cervical cancer cells. Crude hexane extracts of roots of D. filipendula and D. cauliflora were purified by chromatography and crystallization. Stigmasterol and taraxerol from D.filipendula and lupeol from D. cauliflora have been isolated. Sing HeLa cells as a model system, the cytotoxic effects were measured by MTT assay. Following various treatments, DNA samplee were electorphoresed on a 1.5% agarose gel and apoptotic nuclei were quantified using DAPI and propidium iodide (PI) staining. Stigmasterol, taraxerol and lupeol induced HeLa cell death in a dose-dependent manner associated with rounding cells, membrane blebbing and apoptotic body compared with polygonal shape in control cells. The IC50 of 48 h incubation was 37+-2.49, 10 +- 1.3 และ 20 +- 2.6 ug/ml, respectively. DNA agarose gel electrophoresis showed typical length of DNA fragmentation where as control cells did not provide smear band. The apoptotic nuclei in treated cells were 30.27 +- 0.9, 23.8 +- 0.99 and 42.23 +- 2. 51% respectively compared with the untreated control (3.12 +- 1.29 %). These results suggested that stigmasterol and taraxerol from D.filipendula and lupeol from D. cauliflora had cytotoxicity and induction of apoptosis on HeLa cells. These substances represent dietary phyochemicals which can show different activities and have potential for cancer chemoprevention. To gain insight into mechanism of apoptosis, the role of caspase activation cascade is necessary to confirmen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น