กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1668
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Elderly day care model in Burapha University Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กาญจนา พิบูลย์
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
มยุรี พิทักษ์ศิลป์
พวงทอง อินใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
รูปแบบการจัดบริการ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรให้บริการในให้บริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ญาติและ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งใช้แนวทางในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับนั้นยังไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องของมาตรฐานของการบริการ และนโยบายในการสนับสนุน สำหรับความคาดหวังของผู้รับบริการพบว่าสถานที่ตั้งที่เหมาะสมควรจะเป็นการจัดตั้งในชุมชน และรูปแบบกิจกรรมหรืองานบริการควรมีความเหมาะสมกับบริบทของปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดรูปแบบบริการของศูนย์ดูแลแบบไปกลับ รวมทั้งควรจะเป็นตามความต้องการของผู้สูงอายุและญาติด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1668
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_033.pdf1.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น