กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1665
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of an elderly employment model for the Thai automotive industry: The mixed methods research
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรัตน์ แสดงหาญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การวิจัยแบบผสม
อุตสาหกรรมยานยนต์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร่างและยืนยันโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยายยนต์ไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ด้วยกลยุทธ์การสำรวจเป็นลำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพัฒนาเครื่องมือ โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีทฤษฎีฐานราก เพื่อสร้างโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 32 คน จากนั้นจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อยืนยันโมเดลด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโมเดลที่สร้างขึ้นจากผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน 308 คน ผลการวิจัยพบว่าโมเดลการจ้างผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ประกอบด้วยแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุและปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำหรับการวิจัยในอนาคต ควรทำการสำรวจอุปสงค์และอุปทานการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์และนำโมเดล การจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ไปศึกษาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภาคส่วนอื่น เช่น ภาคบริการ ภาคการเกสร เป็นต้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1665
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น