กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1653
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารไตรเอริลมีเทนแบบไม่สมมาตร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis and anti-inflammatory activity of asymmetrical
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
กล่าวขวัญ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ไนตริกออกไซด์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สาร Tert-butyl 2-((5-methylfuran-2-yl)(4-nitrophenyl)methyl)-1H-pyrrole-1-carbo-xylate หรือ JJSRUN16 เป็นสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นอนุพันธ์ไตรเอริลมีเทนแบบไม่สมมาตร ในการศึกษานี้ทำการตรวจสอบกลไกในการต้านอักเสบของสาร JJSRUN16 ในเซลล์แมคโคฟาจ RAW 264.7ที่ถูกกระตุ้นโดยไลโพพอลิแซ็กคาไรด์ (LPS) ผู้วิจัยพบว่าสาร JJSRUN16 มีศักยภาพในการลดการผลิตไนตริกออกไซด์ การแสดงออกโปรตีนและ mRNA ของเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) ในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้นสาร JJSRUN16 ไม่มีผลต่อการผลิตพรอสสตาแกลนดิน E2 และการแสดงออกของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และสารยังไม่ลดการแสดงออกของยีน COX-1 สาร JJSRUN16 สามารถยับยั้งการเคลื่อนเข้าสู่นิวเคลียสของ NF-KB p65 ได้ นอกจากนี้สาร JJSRUN16 ลดการฟอสโฟรีเลชั่นของเอนไซม์ c-Jun N-terminal kinases (JNKs) และ p38-mitogen activated protein kinase (p38-MAPK) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่ยับยั้งการฟอสโฟรีเลชั่นของ extracellular signal-regulated kinases (ERKs) ดังนั้น จากข้อมูลของผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า สาร JJSRUN16 สามารถไปกดการตอบสนองต่อการอักเสบที่ถูกเหนี่ยวนำโดย LPS โดยยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ผ่านการยับยั้งวิถีสัญญาณ JNK/p38 MAPK และ NF-KB
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1653
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_092.pdf896.77 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น