กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1637
ชื่อเรื่อง: ตัวแบบเชิงสโตนแคสติกของการเจริญของมะเร็งกับผลกระทบของอนุภาคนาโน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A stochastic cancer growth model with nanoparticles effect
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อังคณา บุญดิเรก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
อนุภาคนาโน
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวเล่มไม่มีบทคัดย่อ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1637
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น