กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1607
ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิจารณา ศรีวาจนะ
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
วัลลดา เล้ากอบกุล
บังอร สัตยวณิช
นฤมล ไชยชำนาญเวทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วยเบาหวาน
โรคเบาหวาน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ัตถุประสงค์ 1. สํารวจความชุกของภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ 2. ศึกษาลักษณะการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ประเภท ความรุนแรง อาการและอาการแสดงใน ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ 3. ศึกษาลักษณะการกระจายของภาวะแทรกซ้อนตามลักษณะทางบุคคลและเวลาในผู้ป่วยเบาหวาน วิธีดําเนินการวิจัย คักเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมารับการรักษาเบาหวานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและยินดีเข้าร่วมโครงการจํานวน 158 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยเบาหวานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ประวัติการเป็นเบาหวานและการรักษา ประวัติการเป็นเบาหวานในครอบครัว การตรวจระบบประสาทที่ฝ่าเท้า ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจจอประสาทตา และ Review บันทึกผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FPG) และน้ําตาลเฉลี่ย ( HbA1C), ไขมันในเลือด, BUN, Cr การตรวจหาอัลบูมินในปัสสาวะ (microalbuminuria) การตรวจจอประสาทตา โดยใช้อินไดเรคออฟธาโมสโคป (indirecopthalmoscope) หรือ สลิสแลมป์ไบโอไมโครสโคป (slit-lamp biomicroscope) การประเมินภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 62.8 ปี สถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ จบ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้ประกอบอาชีพ สิทธิการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เบิกจากต้น สังกัดจึงไม่มีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา มา รับการรักษาต่อเนื่อง (ร้อยละ 79.1) ไม่มีประวัติเบาหวานและโรคอ้วนในครอบครัว ไม่มีประวัติเป็นแผล เบาหวาน เป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย(ร้อยละ 47.5) มีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วย (ร้อยละ 33.5) ส่วนใหญ่รักษาด้วยยารับประทาน (ร้อยละ 90.5) ใช้ยาฉีดอย่างเดียวและยาฉีดร่วมกับยารับประทาน (ร้อย ละ) ผู้ป่วยเบาหวานมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > 30 (ร้อยละ 29.8) ระหว่าง 25-30 (ร้อยละ 32.5) < 25 (ร้อยละ 37.7) ระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ย < 7 (ร้อยละ 72.9) ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเบาหวานเมื่ออายุ 51-60 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 43) ระยะเวลาเป็นโรคน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 47.5) พบภาวะแทรกซ้อนทางไตสูงที่สุด (ร้อยละ 62.6) รองลงมาคือภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลาย (ร้อยละ 20.3) ภาวะแทรกซ้อน ทางหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 15.2) และภาวะแทรกซ้อนทางตา (ร้อยละ 14.3) จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมีภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับต่ํา อาจเนื่องมาจากสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็น เบาหวานน้อย ข้อเสนอแนะ 1. ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนในระยะเริ่มแรกตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย เบาหวานแม้ว่าจะเริ่มมารับการวินิจฉัยก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและควร ได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ 2. ควรมีการสํารวจความชุกของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานเป็นระยะๆ เพื่อประเมินคุณภาพการ ดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน โดยจัดระบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนําไปใช้ประโยชน์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ใกล้ชิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1607
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น