กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1604
ชื่อเรื่อง: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศศิธร กิจจารุวรรณกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การบริบาล
ผู้ป่วยเบาหวาน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ 1. ศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวาน 2. สืบค้นปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน หรือติดตามเฝ้าระวัง ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา วิธีดําเนินการวิจัย 1. สร้างและกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการบริบาลทางเภสัชกรรม 2. บันทึกข้อมูลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ตามรูปแบบที่กําหนดขึ้น 3. สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลปัญหาการใช้ยา ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่างๆ เช่น ระดับน้ําตาลในเลือด(FBG,HbA1C) ,การทํางานของตับและไต, ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ผลการวิจัย ผู้ป่วยเบาหวาน 40 คนที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.0 เพศชาย ร้อยละ 35 ผู้ป่วยร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะโรคอื่นร่วมด้วย โดยผลการศึกษาภายหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและติดตามประเมินผล 2 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ 1 และ 2 (กลุ่มที่มีระดับน้ําตาลในเลือด ≤ 180 mg%) มีจํานวนเพิ่มขึ้น และ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่า 180 mg% มีจํานวนลดลง สําหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของ ผู้ป่วยที่พบก่อนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมมี 48 ปัญหา (76.2%) , หลังการติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 ลดลงเป็น 12 ปัญหา (19%) และ 3 ปัญหา (4.8%) ในการติดตามประเมินผลครั้งที่ 2 โดยปัญหาที่พบมาก ที่สุด คือ ปัญหาการใช้ยาน้อยกว่าที่กําหนด (49.2%) รองลงมา คือ ปัญหาการใช้ยาในเวลาที่ไม่เหมาะสม (23.8%) และปัญหาการไม่ได้รับยา หรือได้รับยาไม่ครบจํานวน (15.9%) ข้อเสนอแนะ 1. ควรนําเสนอผลการศึกษาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา การใช้ยาของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ 2. จัดทําแบบบันทึกของเภสัชกร(Pharmacist Note)เพื่อบันทึกปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยที่พบ แนบในประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วย (OPD Card) เพื่อแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบ 3. ควรประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อกําหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เหมาะสม 4. ควรศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยระบบโรคอื่นๆ เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การนําไปใช้ประโยชน์ การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานตามรูปแบบที่กําหนด มีส่วนช่วยให้ผลการรักษาของ ผู้ป่วยดีขึ้น และช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย นอกจากนี้รูปแบบที่ได้ยังสามารถใช้เป็น แนวทางในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในโรคระบบอื่นๆ ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1604
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น