กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1602
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลลดน้ําตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของมะระขี้นก (Momordica charantia) ผงแห้งฟรีซ-ดราย ในกลุ่มที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง ระยะที่ 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวดี บุญมโหตม์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วยเบาหวาน
มะระขี้นก
โรคเบาหวาน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลลดน้ําตาลในเลือดของผู้ที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง เมื่อรับประทาน มะระขี้นกผงแห้งฟรีซดราย ครั้งเดียว และยาหลอก วิธีดําเนินการวิจัย คัดกรองกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานซึ่งมีความทนต่อกลูโคสบกพร่องเมื่อวัด ระดับน้ําตาลในเลือดด้วยวิธีอดอาหาร (IFG; FPG 100-125 มก/ดล) จํานวน 30 คน และยินดีเข้าร่วม โครงการวิจัย ในจํานวนนี้ พบว่า เป็นผู้ที่มีความทนต่อกลูโคสบกพร่องเมื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือด หลังจากรับประทานกลูโคส 2 ชั่วโมง (IGT subgroup; 2 hr postprandial 140-199 มก/ดล) 14 คน ผู้ถูกศึกษาทั้งหมดถูกสุ่มโดยวิธี randomized, double blind, cross over design ให้ได้รับ มะระขี้นกผงแห้ง ฟรีซดรายในขนาด 1,800 มิลลิกรัม/4 แคปซูล และ ยาหลอก ห่างกัน 1 อาทิตย์ ก่อนได้รับสิ่งทดลองผู้ถูกศึกษาจะถูกวัดระดับน้ําตาลในเลือด และหลังจากได้รับสิ่งทดลอง ½ ชั่วโมง ผู้ถูกศึกษาจะต้องรับประทานน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม แล้วจึงวัดระดับน้ําตาลในเลือด ทําการวัดซ้ําทุก ½ ชั่วโมง จนกว่าจะครบ 5 ครั้ง ค่าระดับน้ําตาลในเลือดที่วัดได้จะถูกนํามาแสดงเป็นกราฟความทน น้ําตาลของผู้ถูกศึกษาแต่ละราย (OGT curve 0-2½ hr) กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการติดตามอาการไม่ พึงประสงค์โดยการวัดระดับการทํางานของตับ และ ไต ก่อน และหลังเข้าร่วมการศึกษา และได้รับ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ในระหว่างที่ถูกศึกษา ผลการวิจัย ผลการศึกษา: พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าพื้นใต้กราฟความทนน้ําตาล (AUC0-2½ hr) และระดับ น้ําตาลในเลือดที่เวลา ½, 1, 1½, 2 และ 2½ ชั่วโมง หลังจากรับประทานมะระขี้นกผงแห้ง ฟรีซด รายในขนาด 1,800 มิลลิกรัม แตกต่างจากที่ได้รับยาหลอกอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ผู้ที่ มีความทนต่อกลูโคสบกพร่องเมื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังจากรับประทานกลูโคส 2 ชั่วโมง มีพื้นที่ ใต้กราฟความทนน้ําตาล (AUC0-2½ hr) (408.21) และระดับน้ําตาลในเลือดที่เวลา 1½ (189.21), 2 (168.14) และ 2½ (133.00) ชั่วโมง ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.008, 0.01, 0.04, 0.015 )หลังจากรับประทานมะระขี้นกผงแห้ง ฟรีซดรายในขนาด 1,800 มิลลิกรัม เปรียบเทียบกับ เมื่อได้รับยาหลอก(AUC = 451.79, ระดับน้ําตาล = 217.07, 187.00 และ 158.82 มก/ดล ตามลําดับ) กล่าวคือ มะระขี้นกผงแห้ง ฟรีซดรายในขนาด 1,800 มิลลิกรัม/4 แคปซูล รับประทาน ครั้งเดียวไม่ช่วยให้ความทนต่อน้ําตาลของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานดีขึ้น แต่สามารถทําให้ความทนต่อ น้ําตาลของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานเมื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังจากรับประทานกลูโคส 2 ชั่วโมง ดีขึ้น โดยพบว่ามะระขี้นกสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้หลังจากรับประทานยา ไปแล้วตั้งแต่ 1½-2 ชม. โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตราย ส่วนกลไกการออกฤทธิ์ที่น่าจะ เป็นไปได้ของมะระขี้นก ได้อภิปรายไว้ในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ควรมีการศึกษาต่อไปในระยะยาว ทั้ง ในกลุ่มภาวะก่อนเบาหวาน และผู้ป่วยเบาหวานเพื่อยืนยันผลลดระดับน้ําตาลในเลือด ของมะระขี้นก ว่าสามารถช่วยให้การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นได้ ข้อเสนอแนะ กําลังดําเนินการศึกษาวิจัยต่อในระยะที่ 2-3 การนําไปใช้ประโยชน์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1602
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น