กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1595
ชื่อเรื่อง: ผลของการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ ต่อความวิตกกังวลของผู้คลอดก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
การผ่าตัดคลอด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ การศึกษาผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์แก่ผู้คลอดต่อความวิตกกังวลของผู้คลอดก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอด วิธีดําเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้คลอดที่เข้ารับการผ่าตัดคลอด ตามกําหนดนัด ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 40 รายและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 รายและกลุ่มทดลอง 20 ราย จัดให้ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องอายุ ประสบการณ์การผ่าตัดคลอด การฝากครรภ์พิเศษกับ แพทย์ ในกลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์จากผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะเข้าไปสร้าง สัมพันธภาพกับผู้คลอดที่รอเข้ารับการผ่าตัดคลอดที่หอผู้ป่วยและที่ห้องรอผ่าตัด มีการประเมินความพร้อม ด้านร่างกายและจิตใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอด เปิดโอกาสให้ผู้คลอดแสดงความรู้สึก ส่วนกลุ่ม ควบคุมได้รับการพยาบาลในรูปแบบเดิมของโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความวิตก กังวลขณะเผชิญของสปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger, 1983) ชื่อว่า STAI Form Y วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผู้คลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติที ( t-test) ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผู้คลอดก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอดทั้งก่อนและหลังการทดลองไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความวิตกกังวลก่อนการ ทดลองอยู่ในระดับต่ํา จึงไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ อารมณ์และพฤติกรรม แต่ในกลุ่มควบคุมค่าเฉลี่ย คะแนนความวิตกกังวลของผู้คลอดก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอดหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผู้คลอดก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอดหลังการทดลองระหว่าง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ 1. จากผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์แก่ผู้คลอดสามารถลดความวิตกกังวลก่อนเข้ารับ การผ่าตัดได้ แม่จะไม่มากเทื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ แต่ ในการ ปฏิบัติการพยาบาล ทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ควรให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์แก่ผู้คลอดก่อนวันนัด ผ่าตัดคลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรในหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องก็ควรได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสําหรับการผ่าตัดคลอดด้วยเช่นกัน 2. ควรศึกษารูปแบบการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์แก่ผู้คลอดในรายที่นัดมาโรงพยาบาลวันที่ทําผ่าตัด คลอด การนําไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพยาบาลห้องผ่าตัดเพื่อเตรียมผู้คลอดให้มีความพร้อมทั้งทางร่ายกายและ จิตใจก่อนเข้ารับการผ่าตัดคลอด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1595
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น