กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/156
ชื่อเรื่อง: สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The family relations related to drug addietion problems and sexual behavior amony vocational college students in eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุหลาบ รัตนสัจธรรม
วิไล สถิตย์เสถียร
ถิรพงษ์ ถิรมนัส
พัชนี สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ในครอบครัว - - ไทย (ภาคตะวันออก)
นักศึกษา - - พฤติกรรมทางเพศ
ยาเสพติดกับเยาวชน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/156
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2540_004.pdf6.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น