กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1543
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Insuced mutation and culture optimization of alcaligenes sp. for enhancement of biodegradable polymer (Polyhydroxyalkanoate) production potential
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การปรับปรุงสายพันธุ์
พอลิเมอร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) ของเชื้อ Alcaligenes latus TISTR 1403/-2AA ด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายและหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่า การเหนี่ยวนำซ้ำด้วยรังสีเหนือม่วงร่วมกับสาร 2-อะมิโนแอนทราซีน 2 ครั้ง ตามด้วยสารอะคริฟลาวิน (Acriflavin) ทำให้เชื้อสามารถเจริญและผลิต PHB ได้สูงสุด รวมถึง เมื่อมีการปรับสภาวะการเพาะเลี้ยงด้วยการเลือกใช้สูตรอาหาร DSMZ catalogue ดัดแปลงโดยใช้กากน้ำตาล 30 กรัมต่อลิตร น้าแช่ข้าวโพด 4 กรัมต่อลิตร และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 2.5 กรัมต่อลิตร เป็นสภาวะที่ดีที่สุด สามารถผลิตมวลเซลล์แห้งและ PHB ได้เท่ากับ 15.62±0.00 และ 9.73±0.06 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ และเมื่อขยายขนาดการเพาะเลี้ยงไปสู่ระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะและเติมกะ สามารถผลิต PHB ได้gพิ่มขึ้น 11.83±0.29 และ 32.20±0.10 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1543
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_105.pdf3.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น