กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1411
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Develiping a Co-curricular educational package on the nutrition and emary exercise for primary level srudents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนก พานทอง
รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
สุกัญญา เจริญวัฒนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้ชุดกิจกรรมและกลุ่มที่ไม่ใช้ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องละ 30 คน โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เป็นกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นตัวเลือกปรนัยจำนวน 25 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ มีลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพ 84.93/79.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนากาและการออกกำลังกาย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการแลการออกกำลังกาย (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วย ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย พบว่าโดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย อยู่ในระดับดีมาก The purpose of the research was to 1) create and develop extracurricular activities about nutrition and exercise for primary students 2) compare the students’ learning achievement before and after use of the extracurricular activities 3) compare the students’ learning achievement between the control group and the experimental group and 4) investigate the students’ satisfaction towards the teaching activities. The research samples were grade 5 primary school students, semester 1, academic year 2014 who belonged to the primary Educational Service Area Office in the Eastern region. The sampling strategy used was Cluster Random Sampling by using four provinces as random units, like Chanthaburi, Chonburi, Rayong and chacheongsao. The random samples were chosen by taking a draw and the random units were four primary school: Wat Don Thong School in Chaheonsao province, Saritdidet School in Chanthaburi province, Anubanbangpra School in Chonburi province and Anubanrayong School in Rayong province. The subjects were chosen by a draw at random and were divided into the experimental goup and the control group, with thirty students for each group. The research tool was composed of extracurricular activities: five activities of nutrition and exercise, a teaching plan, twenty-five items of a multiple choice achievement test and ten items of the measurement of satisfaction. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test. The research outcomes found that 1. The extracurricular activities on nutrition and exercise were effective 84.93/79.73 which was higher than determined standard criteria. 2. The learning achievement of grade 5 primary school students using the extracurricular activities on nutrition and exercise scored higher after the treatment significantly at level p = .05. 3. The grade 5 primary school experimental students’ learning achievement using the extracurricular activities on nutrition and exercise scored higher than the control group significantly at level p = .05. 4. The result of the investigation of grade 5 primary student’s satisfaction toward the extracurricular activities on nutrition and exercise topic found that, overall, grade 5 primary students reported satisfaction toward the extracurricular activities on nutrition and exercise at a very good level.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1411
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น