กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1368
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The research and development of expansion opportunities for Thai hotels industry.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
สังวรณ์ งัดกระโทก
พัชรี นนทศักดิ์
เพชรประกาย กุลตังวัฒนา
กิติภัทท์ ปรีดาธรรม
เพ็ญนภา วิริยะรัตนศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: สาขาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมโรงแรม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: รายงานการวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทยฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพื่อนำเสนอสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ๒) เพื่อประเมินคุณค่าของการจัดการเสริมพลังของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย และ ๓) เพื่อประเมินทางเลือกสำหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและขยายอุตสาหกรรมโรงแรมไทย การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมภาคตะวันออก กลุ่มอาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยบวกและโอกาสสนับสนุนต่อการพัฒนาและเติบโตต่ออุตสาหกรรมโรงแรมไทยหลายปัจจัย ในขณะเดียวกัน ปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจประสบอยู่มีหลายปัจจัยเช่นกัน โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการจัดการเสริมพลังมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อทราบความต้องการและเป้าหมายของกลุ่ม รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา และนำเสนอของกลุ่มประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาและขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมโรงแรมไทยที่หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และนำเสนอแผนดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางเลือก ๔ แนวทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไทยในอนาคต บทคัดย่อภาษาอังกฤษ The Research and Development of Expansion Opportunities for Thai Hotels Industry was conducted for three main objectives; ๑) to provide information for making decisions about developing and expansion opportunities for Thai Hotels Industry ๒) to assess the value of empowerment management of Thai Hotels Industry and ๓) to evaluate alternatives decisions about the development and expansion opportunities for Thai Hotels Industry. The research is a qualitive research by conducting in-depth interviews with three target groups consists of hotel entrepreneurs’ Eastern part of Thailand; professors and scholar from education institutions; representatives of government agencies. The data were analyzed by means of content analysis. The finding show that there are many positive factors and the opportunity to support the development and growth of Thai Hotels Industry meanwhile there are many barriers and threats that business sector are facing as well. The hotel entrepreneurs have cluster together in order to find the solution to the problem by conducting empowerment management to create value in the learning process, to explore needs and goals of the member, and to find the solution to the problem, then propose the proposals to the related government agencies. The conclusion of in-depth interviews presents the approach of development and expansion opportunities for Thai Hotels Industry by establishing the policy committee to prepare the Master Plan of Thai Hotels Industry that all sectors have involved. In addition, to present the action plan follows four strategic alternative approaches in order to enhance competencies to the hotel entrepreneurs in the future.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1368
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น