กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1343
ชื่อเรื่อง: การเตรียมสารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide เพื่อใช้ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of new andrographolide analogs for study anticancer activity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งนภา แซ่เอ็ง
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
ศักดิ์เกษม เกษมสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สารอนุพันธ์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Andrographolide, the major diterpenoid lactone from andrographis paniculata, is toxic Against cancer cells. In the present study, we investigated the structure-activity relationships (SAR) of 55 andrographolide analogues which were synthesized by chemical modification of the andrographolide structure. Several reactions were employed such as acetylation and silylation of the three hydroxyl groups, rearrangement of C-14 hydroxyl group, epoxidation and cyclization reactions. The cytotoxic activity of all synthetic analogues were evaluated using in vitro sulforhodamine B (SEB) assay against six cancer cell lines including P-388 (murine leukemia cell line), KB (human epidermiod carcinoma of the mouth), COL-2 (human colon cancer), MCF-7 (human breast cancer), LU-1 (human lung cancer), and ASK (rat glioma). A number of the andrographolide analogues showed buch higher cytotoxic activities than that of the parent compound on cancer cells including P-388, KB, COL-2, MCF-7, LU-1 and ASK cells SAR studies of the synthetic analogues indicated that the introduction of sily1 ether or triphenylmethyl ether group into C-19 of the parent compound led to increase in toxicity against the cancer cells. Some analogue showed higher cytotoxic activity than the potent anticancer drug ellipticine, and these analogue may serve as a potential structure lead for the development of new anticancer drugs.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1343
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น