กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1336
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Induced Mutation and culture Optimization of Alcaligenes sp. for Enhancement of Biodegradable Polymer (Polyhydroxyalkanoate) Production Potential
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การปรับปรุงสายพันธุ์
พอลิเมอร์
แบคทีเรีย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการผลิตพลาสติกชีวภาพของแบคทีเรีย Alcaligenes latus TISTR 1403 ที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วนสาร 2-aminoanthracene (2AA) (A. latus/2AA) และ A. latus TISTR 1403 ที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี เท่ากับ 0.8 KGy (A.latus/Y) ในอาหารดัดแปลง พบว่า A.latus/2AAที่เลี้ยงในอาหารดัดแปลงสูตรที่ 2 สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 66.74 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตพลาสติกชีวภาพด้วย A.latus/2AA คือ การใช้กากมันสำปะหลังไฮโดรไลเซทความเข้มข้นร้อยละ 25 ของอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นแหล่งคาร์บอนทดแทน สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 70.00 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง การใช้แอมโมเนียมอะซิเตรทเป้นแหล่งไนโตรเจน สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 66.16 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้งอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมเท่ากับ 15 สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 65.00 ต่อน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1336
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น