กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1246
ชื่อเรื่อง: การเตรียมเอริลไกล์โคไซด์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านเบาหวาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of aryl glycoside as potential antidiabetic agents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
รุ่งนภา แซ่เอ็ง
จเร จรัสจรูญพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โรคเบาหวาน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสังเคราะห์สารอนุพันธ์ใหม่ในกลุ่ม arylglycoside ที่มีโครงสร้างคล้ายสารที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน คือมีหมู่ Heteroaromatic อยู่ด้านเบต้าที่ตำแหน่ง anomeric ของวงน้ำตาล glucopyranoside อนุพันธ์ใหม่ที่สังเคราะห์ได้คือสารจำพวก Bis-triazole-glycoside แบ่งเป็นสามกลุ่ม จำนวน 18 ชนิด การสังเคราะห์ทำโดยปฏิกิริยา click reaction ของ diacetylene benzyl glycoside กับอนุพันธ์ azides ชนิดต่าง ๆ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา copper sulfate และ sodium ascorbate ในตัวทำละลาย tetrahydrofuran พบว่าในสภาวะนี้สามารถสังเคราะห์อนุพันธ์ Bis-triazole-glycoside ได้ % yield ตั้งแต่ 33-39% สารสังเคราะห์ที่ได้ถูกนำไปศึกษาหาฤทธิ์ต้านเบาหวานจากฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ SGLT2
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1246
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น