กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1023
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA เพื่อบ่งชี้ชนิดของฟองน้ำทะเลบางชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 16S rRNA Sequences analysis for the species identufication of some marine sponges
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชูตา บุญภักดี
สุเมตต์ ปุจฉาการ
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: นิวคลีโอไทด์
ฟองน้ำทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การจัดจำแนกชนิดและสกุลของตัวอย่างฟองน้ำทะเลบางชนิดที่พบในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 8 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในบริเวณยีน 16S rRNA เพิ่มจำนวนด้วยเทคนิค PCR สามารถจำแนกฟองน้ำทะเลเป็น 2 กลุ่ม คือ 1 สกุล Xestospongia ประกอบด้วย M.unguiculata, Xestospongia sp., X. Testudinaria, Xestospongia sp. Petrosia sp., X. muta, Xestospongia sp. และ Neopetrosia sp. และ 2) สกุล Mycale หรือ Haliclona ประกอบด้วย M. sulevoidea และ Haliclona sp. และจัดฟองน้ำทะเล Xestospongia sp. Petrosia sp. สองตัวอย่างที่มีความสับสนในการบ่งชี้ระดับสกุลและชนิดด้วยลักษณะสัณฐานวิทยาได้เป็น Xestospongia sp. แต่อย่างไรก็ตามควรทดลองซ้ำเพิ่มเติมกับตัวอย่างฟองน้ำ M. sulevoidea และ Haliclona sp. ที่พบว่ามีลำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกัน 100% (700/700 bp) ดังนั้นลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA จึงมีประโยชน์ในการจำแนกตัวอย่างฟองน้ำทะเลให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1023
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น