การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ทัศนคติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความต้องการเดินทางอย่างยั่งยืนสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กนกวรรณ วงศ์สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563ทัศนคติและความเเข้าใจในเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝั่งทะเลและนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ทัศนคติและระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงจาการลงทุนทางตรงโดยต่างชาติในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC)อัจจิมา ศุภจริยาวัตร; สิทธิ จิตติชานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2554ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเอกพล วิเศษวิวัฒนากุล; วิชิต อู่อ้น; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2543ผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของนิสิตศึกษาศาสตร์วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตออรีไลน์ต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในนักเรียนมันธยมศึกษาตอนต้นยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวิสุดา บานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์