การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรัตน์ ไชยชมภู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุรัตน์ ไชยชมภู; หล้าคำ พะกาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; พรจันทร์ โพธินาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาสุรัตน์ ไชยชมภู
2557สภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพายุวดี รอดจากภัย; ฐิติพร จิตตวัฒนะ; สุรัตน์ ไชยชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์