การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต: กรณีศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; นุสรา พีระพัฒนพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงสำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; นคร ละลอกน้ำ; ทิพย์เกสร บุญอำไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟู หางเครื่องบางเสร่พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์