กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/909
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันในการยับยั้ง Helicobacter pylori
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antimicrobial effect of curcuminoids from curcuma longal linn, on helicobacter pylori
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล
จงกลณี จงอร่ามเรือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การรักษาด้วยสมุนไพร
ขมิ้นชัน
สารเคอร์คูมินอยด์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันในการยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori ด้วยวิธี agar dilution พบว่า เคอร์คูมินอยด์สามารถยับยั้งการเจริญของ H. pylori ทั้ง 5 isolates ซึ่งเป็นเชื้อที่ไวต่อยา amoxicillin erythromycin และ tetracycline ได้ โดยมี ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้เท่ากันคือ 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนำคูเคอร์คูมินอยด์ไปศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ urease พบว่าเคอร์คูมินอยด์ในปริมาณต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้นั้นสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ urease จากเชื้อได้ และเมื่อนำสารเคอร์คูมินอยด์ไปทดสอบฤทธิ์รวมกับยา erythromycin และ tetracycline โดยวิธี agar chequerboard titration พบว่าฤทธิ์รวมระหว่างเคอร์คูมินอยด์กับ erythromycin และ tetracycline นั้นเป็นแบบไม่ต่างไปจากฤทธิ์เดิมของสาร (Indifference) ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการใช้เคอร์คูมินอยด์ร่วมกับ erythromycin และ tetracycline เพื่อรักษาโรคติดเชื้อ H.pylori
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/909
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น