รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 754
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดระยองบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การศึกษาความต้องการและแรงจูงใจในการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การประมาณค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรากที่ r ของจำนวนนับ n พจน์แรกสมคิด อินเทพ; บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้การเคลือบน้ำมันหอมระเหยไทมอลและการปรับสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหอยแมลงภู่ต้ม : การเคลือบน้ำมันหอมระเหยไทมอลสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ปัจจัยของธาตุอาหารต่อมวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์ในแนวหญ้าทะเล อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; จิตรา ตีระเมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสที่ขึ้นอยู่กับจำนวนจาคอบส์ทัลสมคิด อินเทพ; บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
2563ผลของสารสกัดจากผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) และสารเคมีที่ใช้ ในการปฐมพยาบาลบางชนิดต่อการปล่อยเข็มพิษของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) และแมงกะพรุนไฟ (Sanderia malayensis)สลิล ชั้นโรจน์; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; ศิริวรรณ ชูศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2564การตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยคัลลอริเมตริกเซนเซอร์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรดสรายุทธ เวชสิทธิ์; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อสมบัติความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงอดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การสกัดและทำบริสุทธิ์สารประกอบซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จากอวัยวะภายในของปลิงทะเลลูกบอลที่เหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ แพลงก์ตอนพืชบลูมสำหรับชายหาดวอนนภาบุญยงค์ ศรีพลแผ้ว; สมคิด อินเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ข้อมูลความลึกพื้นทะเลคุณภาพสูงของอ่าวไทยและทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยเผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การสะสมของคาร์บอนอินทรีย์ในหญ้าทะเลและดินตะกอน เกาะกูด จังหวัดตราดจริยาวดี สุริยพันธุ์; สุธาวี แท่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การศึกษาศักยภาพของเลแวนที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อใช้เป็นสารต้านอักเสบที่มีประสิทธิภาพพรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยความแม่นของข่ายงานระบบประสาทจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิง (ปริพันธ์ -) อนุพันธ์โดยใช้การแปลงลาปลาซสตีลต์เชสดวงกมล ผลเต็ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ประสิทธิภาพของซีโอไลต์และผงถ่านกัมมันต์ร่วมกับไฮโดรเจลคอมโพสิต ของอัลจิเนตเพื่อการกำจัดไนโตรเจนในน้ำในการขนส่งปลาสวยงามปิยะพร ณ หนองคาย; จริยาวดี สุริยพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การประเมินระบบจุลินทรีย์ดัชนีและคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์ของจุลินทรีย์จันทิมา ปิยะพงษ์; สุรศักดิ์ ขันคำ; นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี; นุชสุภา สุนทมาลา; สุนีรัตน์ รัตนะ, และอื่นๆ
2562โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ. ชลบุรีวิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การพัฒนาฟิล์มผสมสารสกัดจากเปลือกสับปะรดต้านจุลินทรีย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล; คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 754