กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4366
ชื่อเรื่อง: การประเมินระบบจุลินทรีย์ดัชนีและคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์ของจุลินทรีย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Assessment of microbial indicator system and water quality of the river basin system in Eastern Economic Corridor based on metagenomics analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ปิยะพงษ์
สุรศักดิ์ ขันคำ
นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี
นุชสุภา สุนทมาลา
สุนีรัตน์ รัตนะ
ลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
นโยบายเศรษฐกิจ - -ไทย (ภาคตะวันออก)
แม่น้ำบางปะกง
นิเวศวิทยาน้ำจืด
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบจุลินทรีย์ดัชนีและคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์ของจุลินทรีย์ เก็บข้อมูลจากพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพจาก 6 สถานีของแม่น้ำบางปะกง ครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในปี พ. ศ. 2563 และศึกษาข้อมูลอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชีพจุลินทรีย์ด้วย shotgun metagenomics ผลการศึกษาที่ค้านวณจาก ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) พบว่า สถานีปากน้ำมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส่วนสถานีกลางน้ำและต้นน้ำที่อยู่ในชุมชนมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ขณะที่สถานีต้นน้ำและเป็นพื้นที่ป่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ที่ได้จากการวิเคราะห์โดย shotgun metagenomics นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มจุลินทรีย์เด่น (dominant taxon) คือ Pseudomonas spp. ซึ่งพบที่สถานีปากแม่น้ำมากกว่าสถานีอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งน้ำคุณภาพดีมากกว่า ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้อาจใช้เป็นจุลินทรีย์ดัชนีเพื่อประเมินมลพิษทางน้้าในเขตน้ำกร่อยหรือแม่น้ำบางปะกงได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4366
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_071.pdf16.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น