กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3842
ชื่อเรื่อง: ชีวมวลของแพลงก์ตอนพืชขนาดต่าง ๆ และการวิเคราะห์รงควัตถุที่รวบรวมจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The phytoplankton size fractioned biomass and pigment analysis assemblages in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds culture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยาวดี สุริยพันธุ์
วิชญา กันบัว
ชนัดดา เกตุมา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แพลงก์ตอนพืช
กุ้งขาว
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ประชาคมแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำ ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeneas Vanamei) ระหว่างเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม ในปี 2561 และ 2562 เก็บตัวอย่างจากบ่อดิน จำนวน 6 บ่อ แบ่งเป็น 3 บ่อที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ (6 - 7 psu) และ 3 บ่อที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มปกติ (30 - 31 psu) พบแพลงก์ตอนพืช 5 ดิวิชั่น และแพลงก์ตอนสัตว์ 3 ไฟลัม สาหร่ายสีเขียวเป็นแพลงก์ ตอนพืชกลุ่มเด่นที่พบ และเฮทเทอโรโทรฟิคแบคทีเรียมีสัดส่วนอยู่ระหว่าง 52 - 96 เปอร์เซ็นต์ตลอด ระยะเวลาการเลี้ยง ปริมาณธาตุอาหารในน้ำ เช่น แอมโมเนีย ไนไตร์ท ไนเตรท และความโปร่งแสงของน้ำสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ในขณะที่ความเค็มของน้ำ และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำส่งผลกระทบต่อออโต้โทรฟิคแบคทีเรีย เฮทเทอโรโทรฟิคแบคทีเรีย และนาโนแพลงก์ตอนภายในบ่อ สำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในน้ำความเค็มปกติ พบพบแพลงก์ตอนพืช 4 ดิวิชั่น และ แพลงก์ตอนสัตว์ 3 ไฟลัม โดยพบโครโมไฟต้าเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มหลักที่พบ และเฮทเทอโรโทรฟิค แบคทีเรียมีสัดส่วนอยู่ระหว่าง 24 - 98 เปอร์เซ็นต์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง พีเอชและอุณหภูมิจะ สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนพืช ในขณะที่ปริมาณแอมโมเนียในน้ำ และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงประชาคมนาโนแพลงก์ตอน จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าเฮทเทอโรโทรฟิคแบคทีเรียเป็นแพลงก์ตอนกลุ่มหลักของผู้ผลิตเบื้องต้นในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้รับผลกระทบจากธาตุอาหารถ้าอยู่ในระบบการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ ในขณะที่นาโนแพลงก์ตอนเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นที่พบในการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็ม ปกติซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณแอมโมเนียและออกซิเจนที่ละลายในมวลน้ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3842
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_327.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น