กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3805
ชื่อเรื่อง: การคัดแยกและจำแนกจุลินทรีย์จากลูกแป้งเป็นกล้าเชื้อสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation and identification of microbial from Loog-pang as starter cultures for production of fermented rice products
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรอง จันทร์ประสาทสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: รา
ยีสต์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
จุลินทรีย์
ข้าวหมัก
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อคัดแยกและจัดจำแนกราและยีสต์จากลูกแป้งซึ่งเป็นกล้าเชื้อธรรมชาติท้องถิ่นที่ใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหมักต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อนำมาพัฒนาเป็นกล้าเชื้อบริสุทธิ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก โดยนำลูกแป้งจากตลาดศรีราชาและหนองมน จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มาเพาะเลี้ยงลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ จากผลการทดลองพบว่า MS1 และ MN1 เป็นประชากรหลักของลูกแป้งจากตลาดศรีราชาและหนองมน โดยมีจำนวนประชากรเท่ากับ 7.82 และ 5.91 log cfu/g ตามลำดับ และพบว่า YN1 เป็นยีสต์หลักของลูกแป้งจากตลาดหนองมน โดยมีจำนวนประชากรเท่ากับ 5.83 log cfu/g และไม่พบยีสต์ในลูกแป้งจากตลาดศรีราชา จากการทดสอบความสามารถของการย่อยแป้งบน starch agar และปลายข้าวเหนียวนึ่งสุก พบว่า MS1 มีความสามารถย่อยแป้งสูงสุดบน starch agar ในขณะที่ไม่สามารถตรวจสอบ ผลการทดลองของ MN1 ได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งรา MS1 และ MN1 สามารถย่อยปลายข้าวเหนียวนึ่งสุกได้จากผลการจัดจำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราเบื้องต้น พบว่า MN1 อาจเป็น Amylomyces และ ยีสต์ YN1 ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นกล้าเชื้อบริสุทธิ์สำหรับการหมักแอลกอฮอล์ จากผลการทดลองพบว่าการหมักไวน์ข้าวด้วย YN1 นาน 5 วัน สามารถผลิตปริมาณแอลกอฮอล์ได้เท่ากับ 7.1%(v/v)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3805
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_301.pdf4.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น