กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3682
ชื่อเรื่อง: โครงการห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study room for marine science and natural resources Wat-Phala school, Rayong Province (Under the Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Highness Princess MahaChakri)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
จริยาวดี สุริยพันธุ์
วิชญา กันบัว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คณะผู้ทำวิจัยได้ดำเนินโครงการห้องรู้เรียนวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่ออบรมให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อจัดทำห้องเรียนรู้ทางความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจัดการกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ที่นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้ว ยังได้ปลูกฝังให้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลผ่านการ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนและจากการทัศนศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดห้องเรียนรู้ทางความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลอีกด้วย ภาพรวมของการจัด โครงการทั้งหมดจากการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการดังที่ผู้จัดทำโครงการตั้งใจไว้ กิจกรรมการศึกษาประเภทนี้ควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมลและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3682
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_177.pdf11.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น