กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2663
ชื่อเรื่อง: Investigation of failure criterion and plastic potenial of Bangkok clay in π-pleane by torsional shear hollow cylinder apparatus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Siam Yimsiri
Wanwarang Ratannaikom
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Bangkok Clay.
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: This paper presents an experimental investigation on the failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in π-plane. The results of undrained torsional shear hollow cylinder test on undisturbed Bangkok Clay specimens with various principal stress directions and magnitudes of intermediate principal stress are presented.The obtained stress-strain behaviors show clear evidences of anisotropic characteristics of Bangkok Clay. Both failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in π-plane are found to be isotropic and of circular shape which implies a Drucker-Prager type and associated flow rule.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น