กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2625
ชื่อเรื่อง: Assessment of liquid saturations in sand by image analysis.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suwasan Sudsaeng
Siam Yimsiri
Suched Likitlersuang
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Image analysis
Immiscible fluid
Liquid saturation
Optical density
Unsaturated sand
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: Abstract. This research investigates the relationship between optical density and liquid saturations in unsaturated sand using multispectral image analysis technique. The tested liquids are water, diesel, and parafin liquid. The experiments are performed on two-fluid phase systems (water-air, diesel-air, and parafin liquid-air) and three-fluid phase systems (diesel-water-air and parafin liquid-water-air). Water is dyed with Brilliant Blue FCF, whereas diesel and parafin liquid are dyed with Red Sudan III. Using consumer-grade digital cameras, two images of sand specimens with various liquid saturations are taken with two different band-pass filters. The analysis results show that, for the sand and investigated fluids, the optical density defined for the reflected luminous intensity is a linear function of the degrees of fluid saturation for each spectral band and for any two- and three-fluid phase systems
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น