กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/150
ชื่อเรื่อง: อุบัติการและการแพร่กระจายของแบคทีเรียสกุล vibrionaccac ในบริเวณหาดพัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Occurence and distribution of halophilic Vibrionaccac in coastal waters of Pattaya, Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทนา อรุณฤกษ์
บัญญัติ สุขศรีงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แบคทีเรีย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2532
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/150
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น