DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กุ้งตัวตลก - - อาหาร"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กุ้งตัวตลก - - อาหาร"

Sort by: Order: Results:

  • จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
    แผนงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตอาหารสาเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งตัวตลกเพื่อทดแทนการเลี้ยงด้วยดาวทะเลมีชีวิต มีระยะเวลาการวิจัย 3 ปี (2559-2561) แผนงานวิจัยป ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account