DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "จันทร์ฑา นาควชิระตระกูล"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "จันทร์ฑา นาควชิระตระกูล"

Sort by: Order: Results:

  • สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; จันทร์ฑา นาควชิระตระกูล; ปฏิภาณ บุญรวม; แดง แซ่แบ๊ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาสองฟังก์ชันที่มีผลต่อปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรจิเนชัน โดยทำการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาสองฟังก์ชันที่มี ...
  • จันทร์ฑา นาควชิระตระกูล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)
    การบำรุงรักษาโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ (Reliability-centered Maintenance: RCM) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินระบบเพื่อกำหนดนโนยบายหรือกลยุทธ์สำหรับการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical Asset) และกำหนดแนวทางการบ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account