DSpace Repository

การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 2563

Show simple item record

dc.contributor.author ตุลาพล นิติเดชา
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ th
dc.date.accessioned 2022-06-25T13:21:25Z
dc.date.available 2022-06-25T13:21:25Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4483
dc.description โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จากกองทุนเพื่อการวิจัย เงินอุดหนุนทุนการวิจัย คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563 th_TH
dc.description.abstract การสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างปี พ.ศ. 2560 2563 (ถึง เม.ย.) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ดุษฏีนินพธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างปี พ.ศ. 2560 2563 (ถึงเม.ย.) จำนวน 214 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่พิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับการศึกษา ระดับงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์) ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ได้แก่ การบริการลูกค้า การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง กิจกรรมการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า กิจกรรมการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า โลจิสติกส์ย้อนกลับ การจัดซื้อ การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ บรรจุภัณฑ์ การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อสร้างเครื่องมือแล้ว ได้นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเนื้อหาของงานวิจัยกับหัวข้อในเครื่องมือของการวิจัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 1.00 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย พบว่า จำนวนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์ที่เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2560 2563 (ถึง เม.ย.) มากที่สุด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา และหากแยกตามปี พ.ศ. แล้ว ในปี พ.ศ. 2560 มี 2 คน ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ในปี พ.ศ. 2561 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด ในปี พ.ศ. 2562 มี 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด และในปี พ.ศ. 2563 (ถึง เม.ย.) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เชาวรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด สำหรับส่วนของจำนวนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา (ระดับงานวิจัย) ปี พ.ศ. 2560 2563 (ถึง เม.ย.) แล้ว พบว่า งานวิจัยพี่มากที่สุด คือ ปริญญาโท แผน ข. (งานนิพนธ์) รองลงมา คือ ระดับการศึกษา ปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) และอันดับสาม คือ ปริญญาโท แผน ก. (วิทยานิพนธ์) ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งภาพรวมทั้งหมด พบว่า กิจกรรมที่มีการทำวิจัยมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่ง รองลงมา คือ เรื่องอื่น ๆ และกิจกรรมที่ไม่การศึกษาวิจัยเลย คือ กิจกรรมการติดต่อสื่อสารทาง โลจิสติกส์ แต่หากแยกเป็นปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 2563 (ถึง เม.ย.) แล้ว จะพบว่า ปี พ.ศ. 2560 2561 นั้น จะเป็นเรื่อง กิจกรรมการขนส่ง ที่ทามากที่สุด และในปี พ.ศ. 2562 2563 (ถึง เม.ย.) จะเป็นเรื่องอื่น ๆ หากเมื่อแยกตามระดับงานวิจัยที่เป็นระดับ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ นั้น เรื่องที่ทำมากที่สุด ก็ยังเป็นกิจกรรมการขนส่ง สำหรับงานวิจัยที่เป็นเรื่องอื่น ๆ พบว่า ปี พ.ศ. 2560 ลำดับที่ 1 คือ การจัดการโซ่อุปทาน ลำดับที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต และลำดับที่ 3 มีดังนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การประเมินความพึงพอใจ การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการทำงานด้านโลจิสติกส์ ปี พ.ศ. 2561 ลำดับที่ 1 คือ การจัดการโซ่อุปทาน ลำดับที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการทางานด้านโลจิสติกส์ และลำดับที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ปี พ.ศ. 2562 ลำดับที่ 1 การจัดการโซ่อุปทาน ลำดับที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และลำดับที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต ปี พ.ศ. 2563 (ถึง เม.ย.) ลำดับที่ 1 การจัดการโซ่อุปทาน ลำดับที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งทุกปี ลำดับที่ 1 จะเป็นงานวิจัยเรื่องอื่น ๆ ที่ศึกษา คือ การจัดการโซ่อุปทาน ในส่วนของจำนวนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ปี พ.ศ. 2560 2563 (ถึง เม.ย.) มีดังนี้ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.96 จากจำนวนทั้งหมด 51 เล่ม ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 2.70 จากจำนวนทั้งหมด 74 เล่ม ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.61 จากจำนวนทั้งหมด 62 เล่ม ปี พ.ศ. 2563 (ถึง เม.ย) ยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเรื่องวิจัยทั้งหมด นั่นทำให้เห็นว่าตัวนิสิตยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง ๆ ที่ผู้เรียน และสถาบันเองอยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยตัวนิสิตที่ทำวิจัยเองนั้นจะมุ่งเน้นส่วนใหญ่ไปที่ลักษณะงานของที่ตัวเองทำอยู่ หรือของสถานประกอบการที่ทำงานอยู่เสียส่วนใหญ่ หรือจะเป็นเพียงธุรกิจที่ตัวเอง หรือครอบครัวกำลังทำอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และขององค์กรตัวเองมากกว่า th_TH
dc.description.sponsorship คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การสังเคราะห์งานวิจัย th_TH
dc.title การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 2563 th_TH
dc.title.alternative Graduate Research Synthesis (Dissertation, Thesis, Independent Study) Faculty of Logistics Burapha University, 2017 - 2020 en
dc.type Research th_TH
dc.author.email tulaphni@buu.ac.th th_TH
dc.year 2563 th_TH
dc.description.abstractalternative Synthesis of dissertation, thesis and independent study at the graduate level Faculty of Logistics Burapha University The objective is to synthesize dissertation, thesis and independent study at graduate level. Faculty of Logistics Burapha University between 2017 - 2020 (to April). The sample group in this study is dissertation, thesis and independent study, graduate thesis, Faculty of Logistics. Burapha University during the year 2560 - 2020 (to April), a total of 214 books. The instrument used for data collection was the research feature record form created by the researcher. The research consists of 2 parts, which are part 1, basic research data such as researcher name, research title, year of publication, advisor Education level Research level (dissertation, thesis and independent study) Part 2 Research data such as customer service Execution of customer orders Forecasting customer demand Inventory Management Transport activities Warehouse management Transport activities Warehouse management Return Logistics Procurement of Parts and Parts Preparation Selecting Factory and Warehouse Locations Handling, packaging materials, communications, logistics and others. Was brought to 3 experts to check the accuracy of the research equipment to find the consistency index (IOC) between the content of the research and the topic in the research tool. Have a consistency index between 0.60 - 1.00. Data were collected from February 2020 to September 2020 and data were analyzed using statistical analysis methods such as frequency, percentage and content analysis. The research findings can be summarized as follows: The results of the research showed that Research background Found that the number of dissertation, thesis and independent study graduate studies Faculty of Logistics Burapha University The largest number of years was 2018, with the most professors being thesis advisors dissertation, thesis and independent study graduate thesis from 2017 2020 (to April) being the assistant professor. Thitima Wonginta and if separated by year, in 2017, there are 2 people who are the most advisors are Assistant Professor Thitima Wonginta and Assistant Professor Pairote Romthanonkul In 2018, there was Assistant Professor Thitima Wong-inta, who was the most advisor in 2019, with 2 people: Assistant Professor Pairote Romthanonkul and Assistant Professor Thitima Wong-in Ta is the most advisor and in the year 2020 (to April) is the assistant professor Mana Chaowarat is the most advisor. For the number of dissertation, thesis and independent study graduate level Faculty of Logistics Burapha University When classified by education level (Research level) Year 2017 2020 (to April) and found that the most researched research is Master's Degree Plan B. (independent study), followed by Ph.D. (Doctorate) And the third place is the Master Plan A (Thesis). Information about research The overall picture shows that the activities that have the most research are transportation activities, followed by other matters and activities that do not have any research at all are the communication activities, but if separated by years since 2017 - 2020 (to April), then will find that the year 2017 - 2018 will be transportation activities The most done, and in the years 2562 - 2020 (to April) will be other issues. If separated by the level of research, dissertation, thesis, dissertation, that is the most done. Is also a transportation activity for other researches, it was found that Year 2017, order 1 is supply chain management, order 2, process improvement and order 3 are as follows: increasing work efficiency Satisfaction assessment a study of desirable characteristics for working in logistics. Year 2018, ranked No. 1 is supply chain management, ranking number 2, the study of desirable characteristics for logistics operations, and No. 3 increasing work efficiency. Year 2019, order 1, supply chain management, order 2, increase work efficiency and order 3, improve the production process 2020 (to April) No. 1, Supply Chain Management No. 2, Production Process Improvement Which, every year, no. 1 will be other researches related to supply chain management As for the number of dissertations, theses, and dissertations related to the Eastern Development Zone (EEC), 2017 - 2020 (until April), are as follows: Year 2017, amount 1 book, equivalent to 1.96% of the total of 51 books Year 2018, amount 2 books, equivalent to 2.70% of the total 74 books Year 2019, amount 1 book, equivalent to 1.61% of the total of 62 books 2020 (until April), there is no research related to the Eastern Special Development Zone (EEC). Which is a very small amount compared to the total number of research subjects That shows that students have not given importance to Eastern Special Development Zone (EEC), although the students and institutions themselves are in the Eastern Special Development Zone (EEC). The students who do their own research will focus mainly on the nature of their work. Are or most of the workplaces or is it just the business itself or the family is doing For the benefit of oneself And of the organization itself. en
dc.keyword สาขาการศึกษา th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account