DSpace Repository

การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย

Show simple item record

dc.contributor.author ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
dc.contributor.author สิริกุล กวมทรัพย์
dc.contributor.author ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์
dc.contributor.author สุนิสา ริมเจริญ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร th
dc.date.accessioned 2022-06-21T07:59:51Z
dc.date.available 2022-06-21T07:59:51Z
dc.date.issued 2564
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4473
dc.description ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ 001/2563 th_TH
dc.description.abstract ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทยที่ว่าร่างกายมนุษย์ ประกอบขึ้นจาก 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ เมื่อใดที่ธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดความผิดปกติหรือเสียสมดุล จะทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยขึ้น ร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า สมุฏฐานการเกิดโรค ได้แก่ อายุ ฤดูกาล กาลเวลา ถิ่นที่อยู่ และมูลเหตุการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ตามแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งใช้ในการตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย แพทย์จำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุ และข้อมูลของผู้ป่วยอย่างเพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคได้ การศึกษาครั้งนี้ การวิเคราะห์ค่าความถี่เบื้องต้น ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียนแบบไม่ระบุชนิดอาการ ซึ่งมีการวินิจัยโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 421 ราย มาทำการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ผลการศึกษาพบ 11 กฏความสัมพันธ์ที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน 100 % โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) เท่ากับ 1 โดยสรุป คือ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการผิดปกติของของ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ในเดือนตุลาคม แต่ถ้าอาการผิดปกตินั้นเกิดรวมกับโลหิตตัง (น้ำเลือด) ที่ผิดปกติด้วย จะมีอาการในช่วงเดือนสิงหาคม และอาการสำคัญที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้จากกฏความสัมพันธ์ จะพบว่า อาการปวดกล้ามเนื้อ คอ/บ่า/ไหล่ มีความสัมพันธ์จากความผิดปกติของโลหิตตัง (น้ำเลือด) มังสัง (กล้ามเนื้อ) และนหารู (เส้นเอ็น) สันตัปปัคคี (ไฟทำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นปกติ) และอังคมังคานุสารีวาตา (ลมพัดทั่วร่างกาย) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนมากที่พบอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลที่หาได้จากหาความถี่ th_TH
dc.description.sponsorship กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject เหมืองข้อมูล th_TH
dc.subject การสร้างคลังข้อมูล th_TH
dc.subject การแพทย์แผนไทย th_TH
dc.title การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย th_TH
dc.title.alternative Association rule data mining for diagnosis in Thai traditional medicine en
dc.type Research th_TH
dc.author.email Jaiyen.ch@gmail.com th_TH
dc.author.email sirigoon.ks@gmail.com th_TH
dc.author.email chalalai@acttm.ac.th th_TH
dc.author.email rsunisa@buu.ac.th th_TH
dc.year 2564 th_TH
dc.description.abstractalternative Thai traditional medicine theory, the body of humans is included by 4 elements. There is earth, water, wind and fire. When one of them has a disorder or does not balance it will cause illness. The factor of environment can have changed the body function that is called “The cause of illness”. There are a range of age, season, time during the day, address and causing behavior. Thai traditional medicine practice guidelines are used for the diagnosis of the symptom of a patient. Doctors have to know enough causes and information of patients used for diagnosis. In this study, the frequency analysis of preliminary data. Researchers obtain samples data from the medical record without specifying the type of symptoms. The data had been recorded by an applied Thai traditional medicine clinic; Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine College, Prachinburi Province. There are 421 records analyzed by association rules method. The result was shown 11 rules of relationship where the data is 100% correlated with a confidence value of 1. Conclusion, patients come for consulting a doctor with muscles and tendon disorder most found in October. But the symptom included blood circulation disorder together also found in September. The most common symptom in Association Rules study is neck and shoulder muscle pain. It has causing relation with blood circulation, muscle, tendon, fire to make the body warm and flow of wind in the body. The most of patients are female and living in Prachinburi province. The results are consistent with the results obtained from the frequency en
dc.keyword สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account