DSpace Repository

การวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของโทลูอีนที่มีผลต่อการเรียนรู้และความจำระยะยาวของหนูทดลองและพนักงานที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้นต่ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

Show simple item record

dc.contributor.author พิชัย กันทะชัย
dc.contributor.author ปรัชญา แก้วแก่น
dc.contributor.author ยุทธนา จันทะขิน
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
dc.date.accessioned 2021-06-28T02:57:39Z
dc.date.available 2021-06-28T02:57:39Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4263
dc.description.abstract การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำจากการสัมผัสโทลูอีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของโทลูอีนที่รับสัมผัสแล้วส่งผลต่อพฤติกรรมทางระบบประสาทและสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในสัตว์ทดลองเพื่อวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของโทลูอีนที่รับสัมผัสแล้วส่งผลต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับความจำในมนุษย์และเพื่อศึกษาสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างผลการประเมินความจำเบื้องต้นด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทยกับสารชีวเคมีในร่างกายของพนักงานที่สัมผัสโทลูอีนแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะการศึกษาในสัตว์ทดลอง ใช้หนูเมาส์จำนวน 20 ตัว และระยะการศึกษาในพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent sample t-test, Paired sample t-test, One-way ANOVA และ Multiple correlation analysis ผลการวิจัย พบว่าหนูกลุ่มทดลองที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้น 50 ส่วนในล้านส่วน (t=3.29, p=.03) และหนูกลุ่มทดลองที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (t=3.81, p=.02) มีค่าเฉลี่ยดัชนีการจดจำลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังรับสัมผัสโทลูอีน นอกจากนั้นยังพบว่า หนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสัมผัสโทลูอีนมีระดับของสารโดปามีน (Dopamine) ในสมองต่ำกว่าหนูกลุ่มทดลองที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้น 50 ส่วนในล้านส่วน (MD=-45.35, p<.05) ความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (MD=-35.28, p<.05) และความเข้มข้น 150 ส่วนในล้านส่วน (MD=-34.77, p<.05) แต่ไม่พบความแตกต่างของระดับของสารเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมองหนูกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทุกกลุ่ม (F=.932, p=.450) ส่วนระดับของสารชีวเคมีในร่างกาย ได้แก่ โคเลสเตอรอลในเลือด (t=.27, p=.79) และเอช ดี แอล โคเลสเตอรอลในเลือด (t=-1.37, p=.18) ระหว่างพนักงานที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้น 50 ส่วนในล้านส่วนกับพนักงานที่ไม่สัมผัสโทลูอีน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าความสมบูรณ์ของเลือด ได้แก่ ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว (t=-1.11, p=.27) ระดับฮีโมโกลบิน (t=.87, p=.39) ระดับฮีมาโทคริต (t=1.02, p=.31) ระดับเกล็ดเลือด (t=-81, p=.42) ระหว่างพนักงานที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้น 50 ส่วนในล้านส่วนกับพนักงานที่ไม่สัมผัสโทลูอีน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง นอกจากนั้นยังพบว่าผลการประเมินความจำเบื้องต้นด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย ระหว่างกลุ่มพนักงานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพ่นสีรถยนต์ที่มีการสัมผัสโทลูอีนความเข้มข้นประมาณ 50 ส่วนในล้านส่วนเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t=-.53, p=.60) อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นในการศึกษาในตัวอย่างเปิด โดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสโทลูอีนแต่ไม่ได้มีการป้องกันตนเองโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการรับสัมผัสโทลูอีนในความเข้มข้นต่ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject โทลูอีน th_TH
dc.subject ความจำระยะยาว th_TH
dc.subject ความจำผิดปกติ th_TH
dc.subject สาขาการศึกษา th_TH
dc.title การวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของโทลูอีนที่มีผลต่อการเรียนรู้และความจำระยะยาวของหนูทดลองและพนักงานที่สัมผัสโทลูอีนความเข้มข้นต่ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง th_TH
dc.title.alternative The analysis of Toluene concentrations affecting learning and long-term memory of mice and workers who long-term exposed to low-level of Toluene en
dc.type Article th_TH
dc.issue 2 th_TH
dc.volume 17 th_TH
dc.year 2562 th_TH
dc.description.abstractalternative This study focused on the impact of brain function related to learning and memory from toluene exposure and the objectives were to analyze the level of exposed toluene concentrations that affected neurological behavior and neurotransmitters which related to animal memory, to analyze the toluene concentrations levels that affected human memory and changes in biochemistry andto study multiple correlations between human memory that assessed by the Thai Mental State Examination and biochemical substances in employees who were exposed to toluene. The study was divided into 2 phases including animal phase that was studied in 20 experimental mice and human phase in 60 employees who are working in the automotive industry. Independent sample t-test, paired-sample t-test, one-way ANOVA and Multiple correlation analysis were employed to analyze the data. The results demonstrated that experimental mice that were exposed to toluene concentration of 50 PPM (t=3.29, p=.03) and experimental mice that exposed to toluene concentration of 100 PPM (t=3.81, p=.02) had the significant decrease inrecognition index after exposed to toluene. Control group of mice that not exposed to toluene have dopamine level in brain less than experimental mice that were exposed to toluene concentration of 50 PPM (MD=-45.35, p<.05), concentration of100 PPM (MD=-35.28, p<.05) and concentration of 150 PPM (MD=-34.77, p<.05). However, there was no difference in serotonin level in brainbetween the experimental and control groups (F=.932, p=.450). The level of biochemical substances in the body, such as blood cholesterol (t=.27, p=.79) and HDL-Cholesterol in the blood (t=-1.37, p=.18) between employees who were exposed toluene with concentration of 50 PPM, versus employees who were not exposed to toluene were not different. Moreover, blood integrity values such as white blood cell levels (t=-1.11, p=.27), hemoglobin levels (t=.87, p=.39), hematocrit levels (t=1.02, p=.31), platelet levels (t=-81, p=.42) between employees who were exposed to toluene with concentrations of 50 PPM, versus employees who were not exposed to toluene were also not different. Among the employees working in the car spraying industry who are exposed the toluene with concentration of 50 PPM and the control group, there is no significant different of Thai Mental State Examination (t= -.53, p=.60). Further study is needed to investigate the effectof toluene exposure in theopen-field where employee is not wearing the personal protective equipment to indicate the clearly health effects caused by exposing to long-term low-level of toluene en
dc.journal วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา th_TH
dc.page 69-82. th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account