DSpace Repository

กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ

Show simple item record

dc.contributor.author โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
dc.contributor.author สุภาภรณ์ ด้วงแพง
dc.contributor.author วัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:23:27Z
dc.date.available 2019-03-25T09:23:27Z
dc.date.issued 2559
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3424
dc.description.abstract การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลของจังหวัดระยอง ทั้งหมดจำนวน 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการวิเคราะห์บันทึกทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ Strauss and Corbin (1998) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการปกป้องของพยาบาลวิชาชีพเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อเนื่อง คือ ระยะที่ 1 ทำตามและเรียนรู้ พยาบาลวิชาชีพเริ่มเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยตามสิทธิพื้นฐานและการเรียนรู้การปกป้องสิทธิผู้ป่วยจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ระยะที่ 2 อึดอัด-ขัดแย้ง พยาบาลวิชาชีพถึงแม้มีประสบการณ์มากขึ้นแต่เมื่อไม่สามารถปกป้องสิทธิผู้ป่วยได้ เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ลำบากใจ เป็นห่วงผู้ป่วย ส่วนระยะที่ 3 ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ พยาบาลวิชาชีพพยายามอย่างสุดความสามารถโดยพยายามจัดการด้วย ตนเองใช้พลังของทีม และผสมผสานกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อปกป้องผู้ป่วย นอกจากนี้ยังพบว่า เงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิผู้ป่วย การมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ การมีพลังในตนเอง และมีแหล่งสนับสนุนช่วยให้พยาบาลวิชาชีพปกป้องผู้ป่วยได้ ซึ่งทำให้เกิดผลที่ตามมา คือ ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามสิทธิพื้นฐานได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย รวมทั้งรู้สิทธิของตนเองและรักษาสิทธิให้กับตนเองได้ผลการวิจัยที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมาใช้สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพในกระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.subject ผู้ป่วย th_TH
dc.subject พยาบาลกับผู้ป่วย th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.subject สิทธิผู้ป่วย th_TH
dc.title กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ th_TH
dc.title.alternative Process of advocating of patients' rights of professional nurses
dc.type บทความวารสาร th_TH
dc.issue 2
dc.volume 24
dc.year 2559
dc.description.abstractalternative The purpose of this grounded theory studywas to describe the process of advocating patients’ rights of professional nurses. This study was conducted in 20 professional nurses, who worked in hospital at Rayong province. In-depth interview, observation, and analyze nursing records were the strategies used in data collection. Strauss and Corbin’s (1998) approach was used to analyze the data. The result showed that the process of advocating patients’ rights of professional nurses composes of three sequential phases; 1) Following and learning is the early phase for the beginner nurses. They just do following basic patients’ rights and learn from experience nurses. 2) The feeling of uncomforting and conflict; professional nurses gain more experience. They feel uncomfortable when they still are unable to advocate patients’ rights. 3) Dedicating to the best own ability is the last phase; professional nurses see something that are not right or wrong morally, they just take actions by themselves, or uses power of team and multi-strategies to uphold to advocate patients’ rights. Perception, professional expert, self-power, and support were conditions to advocate patients’ rights. The consequence of this process was that the patients receive the standard treatments safely, including realizing their rights and protecting themselves. The finding of this study can be used as the basis to develop competencies of professional nurses to advocate patients’ rights. In addition, nursing administrator can use conditions to support professional nurses to advocate patients’ rights. This will promote the best benefit of the patients en
dc.journal วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page 27-41.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account