DSpace Repository

ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

Show simple item record

dc.contributor.author แววตา ทองระอา
dc.contributor.author สุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.author ฉลวย มุสิกะ
dc.contributor.author พัฒนา ภูลเปี่ยม
dc.contributor.author วันชัย วงสุดาวรรณ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned 2019-03-25T08:45:43Z
dc.date.available 2019-03-25T08:45:43Z
dc.date.issued 2539
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/33
dc.description.abstract การสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกในปี 2537 ได้แก่ บริเวณหาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และสวนรุกขชาติเพ-แหลมแม่พิมพ์ พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่างน้ำ กล่าวคือตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมไม่เกินกว่า 1,000 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นหาดพัทยาที่มีสภาพเสื่อมโทรมโดยเฉพาะพัทยาใต้ ซึ่งมีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก ทั้งนี้เนื่องจากพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับนานาชาติของประเทศไทยด้วย จึงทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 บริเวณดังกล่าวในปี 2537 กับการสำรวจในปีที่ผ่านๆมา พบว่าคุณภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นหาดจอมเทียน ซึ่งมีแนวโน้มตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมสูงขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้คุณภาพน้ำชายฝั่งในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมีความสกปรกมากขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะต้องควบคุมและป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ตลอดจนควรติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เพื่อการว่ายน้ำสืบไป th_TH
dc.description.sponsorship ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2537 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การพัฒนาเศรษฐกิจ - - แง่สิ่งแวดล้อม th_TH
dc.subject การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม th_TH
dc.subject คุณภาพน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก) th_TH
dc.subject มลพิษทางน้ำ - - ไทย(ภาคตะวันออก) th_TH
dc.subject สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา th_TH
dc.subject โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก th_TH
dc.title ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล th_TH
dc.title.alternative Impact of the eastern seaboard development programme on the water quality of marine recreation areas th_TH
dc.type Research
dc.year 2539
dc.description.abstractalternative Water quality of the important marine recreation areas along the Eastern Seaboard was investigated in 1994. The investigated areas were as follows : Bangsaen, Pattaya, Jomtien, Laem Ya – Samet National Parks and Suan Ruka Chat Phe – Laem Mae Phim. Based on the coastal water quality standard for swimming which specified that total coliform bacteria should not be more than 1,000 MPN/100 mL, it was found that the water quality of most beaches is still in good condition except at Pattaya, particularly South Pattaya. Pattaya is an important beach resort in the Eastern Seaboard and is Thailand’s principal international beach resort, resulting in the rapid growth of tourism in Pattaya City and creating environmental problems. Comparing the water quality of the marine recreation areas in 1994 with the previous investigations we found that the water quality in these recreation areas tends to be better than the previous investigations (2-3 years ago), except Jomtien Beach where we detect more total coliform bacteria than the previous years, but the numbers are still within the standard. There is the potential threat of increased pollution of coastal waters from rapid growth of the tourism industry of the Eastern Seaboard. Therefore, the beach areas should be controlled and protected from discharged wastewater. In addition, a programme of continuous water quality monitoring of recreation areas must be carried out to ensure that the water quality complies with the standard and suits the beneficial use for swimming en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account