DSpace Repository

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแอกทินโพลิเมอไรเซชั่นในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสชรา

Show simple item record

dc.contributor.author ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:10:02Z
dc.date.available 2019-03-25T09:10:02Z
dc.date.issued 2559
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1979
dc.description.abstract ผลกระทบของภาวะชราแบบปกติต่อการสร้างความจำถูกศึกษาเป็นอย่างมาก ในแบบจำลองสัตว์ทดลองถึงแม้ว่าแบบจำลองสัตว์ทดลองจะให้ข้อมูลที่ดี แต่การทดลองแบบนี้ก็ยากที่จะตัดปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ภายในร่างกาย อันได้แก่ อิทธิพลของฮอร์โมน อาหารที่ได้รับ ตลอดจนกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาในหลอดทดลองที่จะสร้างเป็นแบบจำลองภาวะชรา โดยเฉพาะในฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาผลของความชราต่อการแสดงออกของ synaptic protein ในแบบจำลองภาวะชราในหลอดทดลอง การศึกษาแบบจำลองภาวะชราในหลอดทดลองครั้งนี้ในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสมาทำการเพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน 21 วัน จากนั้นศึกษาการทำงานของเอนไซม์ beta-galactosidase เพื่อบ่งชี้ว่าเข้าสู่ภาวะชราด้วยชุดวัดสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังศึกษาค่าการมีชีวิตของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณ synapse เป็นกลไกหลักที่ใช้ในการบ่งชี้ภาวะความจำ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงทำการศึกษา การแสดงออกของ synaptein protein ที่สำคัญ ได้แก่ cofilin และ neuroligin ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายที่พบมากบริเวณ synapse ด้วยวิธี western blot โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า มีการแสดงออกของ neuroligin ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสุิติในกลุ่มที่เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 21 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่เพาะเลี้ยง 16, 8, และ 2 วัน แสดงให้เห็นว่า ในภาวะชราเป็นสาเหตุของการแสดงออกที่ลดลงของ neuroligin ไม่เกี่ยวกับ cofilin สรุปได้ว่า การทำงานของ synapse ลงลงในภาวะชราเป็นแบบขึ้นกับ neuroligin การค้นพบครั้งนี้อาจจะนำไปสู่กลไกใหม่ของภาวะความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ th_TH
dc.description.sponsorship โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject ภาวะความจำเสื่อม th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.subject เซล์ประสาท th_TH
dc.title การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแอกทินโพลิเมอไรเซชั่นในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสชรา th_TH
dc.title.alternative Actin polymerization changes in aged hippocampal neurons. en
dc.type Research
dc.author.email E-mail: siripornc@buu.ac.th
dc.year 2559
dc.description.abstractalternative The impact of normal aging on memory function was highly studied by using an in vivo animal model. Although in vivo study may be highly informative, these may be difficult to exclude internal side effect of body including hormone, food intake, as well as daily routine. However, these is no study in an in vitro model of aging especially in hippocampus, neuron-associated memory function. Therefore, the present study aims to investigate the effect of aging on synaptic protein expression in vitro model of aging. This aging model used primary hippocampal neuron culture for 21 days. The, the activity of enzyme beta-galactosidase was determined by LISA kit. In addition, cell viability of hippocampal neuronal culture was determined by MTT assay. The structural change of synapse is the main mechanism of memory loss. Therefore the present study demonstrated the expression of synaptic proteins such as cofilin and neuroligin, target proteins of synaptic function by using Western bolt. The result showed that the expression of neuroligin significant decreased in 21 days of culture compare to the 8, 5, and 2 days of culture. It indicated that aging as a cause of the decrease in neuroligin expression, but not cofilin. It concluded that synaptic dysfunction in aging is neuroligin-dependent pathway. This finding may be provided a novel mechanism of memory loss in aging en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account