DSpace Repository

ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี

Show simple item record

dc.contributor.author ชัชวิน เพชรเลิศ
dc.contributor.author เอกรัฐ ศรีสุข
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:04:27Z
dc.date.available 2019-03-25T09:04:27Z
dc.date.issued 2559
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1331
dc.description.abstract จิก (Barrington augusta Kurz.) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Lecythidaceae มีสรรพคุณ ทางยาซึ่งใช้กันมาแต่่โบราณในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดยพืชที่นำมาศึกษาเป็นพืชที่อยู่ใน โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี โดยจะศึกษาในส่วนสกัดย่อย ต่าง ๆ ของใบจิกได้แก่ส่วนสกัดเอทานอล ส่วนสกัดย่อยเฮกเซน ส่วนสกัดย่อยเอทิลอะซิเตท และส่วนสกัดย่อยน้ำ นำมาตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยทำการทดสอบฤทธิ์กำจัดอนุมูล DPPH ทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์ หาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวม นอกจากนี้ยังนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านลิพิดเปอร์ออกซิเดชันโดยทำการทดสอบค่าคอนจูเกตด์ไดอีน และ TBARS จากการทดลองพบว่า ผลของฤทธิ์การกำจัดอนุมูล DPPH ชี้ให้เห็นว่า ส่วนสกัดน้ำและเอทิลอะซิเตทของใบจิกมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูล DPPH ได้ดี (ค่า EC50 ของส่วนสกัดน้ำ และเอทิลอะซิเตทของใบจิก วิตามินซี และบีเอชที เท่ากับ 0.0481±0.001, 0.0840±0.000, 0.017±0.001 และ 0.0231±0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนสกัดย่อยเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการรีดิวซ์สูงที่สุด ทั้งนี้พบว่าส่วนสกัดย่อยน้ำมีปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมสูงที่สุดเท่ากับ 267.588 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของส่วนสกัด และส่วนสกัดเอทานอลมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 22.53±0.70 มิลลิกรัมสมมูลของเควอร์เซตินต่อกรัมของส่วนสกัด และยังพบว่าส่วนสกัดเอทานอลช่วยยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร์ออกซิเดชันทั้งปฏิกิริยาขั้นเริ่มต้น (Initiation) และปฏิกิริยาขั้นดำเนินไปของปฏิกิริยา (Propagation) โดยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันจะเพิ่มตามความเข้มข้นของสารสกัดน้ำของพืชพื้นบ้าน จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่า พืชพื้นบ้านที่นำมาวิจัยจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดนั้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต้านลิพิด เปอร์ออกซิเดชันที่ดี th_TH
dc.description.sponsorship โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject พืชพื้นบ้าน th_TH
dc.subject พืชสมุนไพร th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช th_TH
dc.title ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี th_TH
dc.title.alternative Antioxidant activities and inhibitory effect on the lipid peroxidation of some herb extracts from Ban Ang-Ed Official Community Forest Project (The Chaipattana Foundation) at Chantaburi province en
dc.type Research
dc.author.email chatchaw@buu.ac.th
dc.author.email ekaruth@buu.ac.th
dc.year 2559
dc.description.abstractalternative Different sub-extracts from indigenous plant: Jig Barrington augusta Kurz. from Ban Ang-Ed Official Community Forest Project (The Chaipattana Foundation) at Chantaburi Province. For this experiment, the antioxidant capacity and phytochemicals were investigated by DPPH scavenging method; reducing power; total phenolic contents; total flavonoid contents. Moreover, the inhibitory effect on the lipid peroxidation with the conjugated diene and TBARS were also determined. The results demonstrated that water and ethyl acetate extracts of Jig showed quite high DPPH scavenging activity. (EC50 of water and ethyl acetate extracts, vitamin C and BHT were 0.0481±0.001, 0.0840±0.000, 0.017±0.001 และ 0.0231±0.001 mg/ml, respectively). Moreover, we found that ethyl acetate extract presented the highest reducing power. High total phenolic contents of plants extracts were observed especially in water extract (267.588 mg gallic acid equivalent/g extract). Total flavonoid contents of ethanol extract was also found (22.53±0.70 mg quercetin equivalent/g extract). We also found that ethanol extract had a strong inhibitory activity on the conjugated diene at maximum concentration. In addition, ethanol extract could strongly inhibit the malondialdehyde. The percentage of inhibition on the lipid peroxidation apparently increased according to the concentration of extracts. This research can be implied that Jig from Ban Ang-Ed Official Community Forest Project has remarkable antioxidant activity and also exerts the inhibitory effect against the lipid peroxidation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account