DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Visarut Srimuk; Apisit Pakapongpun (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  จุดประสงค์ของงานวิจัยนี ้ ได้กำหนดนิยาม k -ฟี โบนักชีไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ โคแทนเจนต์ และ เอกลักษณ์เบื้องต้นของฟังก์ชัน k -ฟี โบตรีโกณมิต
 • สมาน สรรพศรี (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  ในโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารและยุค Digital Age เทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ มีผลสะท้อนของสังคมยุค Post Modern ต่อกระแสโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเครือข่ายทาง Internet และการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารผ่านทาง ...
 • Sornsupha Limchareon; Chirat Sukme; Pakaphan Dinchuthai; Nalinee Pattrakornkul; Sineenart Panichyawat; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิรัฏฐ์ สุขมี; ผกาพรรณ ดินชูไท; นลินี ภัทรากรกุล; สินีนาฏ พาณิชยวัฏ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  บริบท การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ในวิถีแบบดั้งเดิมทำให้ผู้เรียนประสบความยากลำบาก การให้ผู้เรียนได้สัมผัสความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ...
 • Chutiwan Dechsakulwatana; Khwanruan Srinui; Susumu Ohtsuka; Yusuke Kondo; Yocichi Sakai; Takeshi shimazu; Michitaka Shimomura; Tomoyuki Komai; Keisuke Yanagi; Toshihiko Fujita; Jun Nishikawa; Hiroshi Miyake; B.A. Venmathi Maran; Akio Go; Kazumitsu Nagaguchi; Shuhei Yamaguchi; Nova Mujiono; Fatimah Md. Yusoff; Mulyadi; Sutomo; Sumatt Putchakarn (2010)
  During an ecological investigation on symbionts of medusae in Eastern and Southeastern Asian waters, seven species of hydro- and scypho-medusae were found to harbor a wide variety of invertebrates and fishes: the isopod ...
 • Ubolluk Rattanasak; Parinya Chindaprasirt; Chai Jaturapitakkul (2009)
  In this paper, the preparation of lightweight aggregate (LWA) from rice husk ash (RHA) obtained from a biomass power plant was studied. As-received and ground RHAs were mixed with sodium hydroxide solution (NaOH) and cured ...
 • Prinya Chindaprasirt; Ubolluk Rattanasak (2009)
  A study was conducted on leaching of fly ash mixed with NaOH solution and on mixing procedure for preparing geopolymer. Leaching of SiO2 and Al2O3 was investigated by mixing fly ash with NaOH solution for different time ...
 • Pattana Poonpium; Jittra Teeramaethee (2003)
  The efficiency of inorganic nitrogen compound removal using Nitrosomonas sp. strain P-1 was investigated in a filtering system. Bacterial cell densities and concentrations of inorganic nitrogen compounds including ammonia, ...
 • Wanwarang Ratananikom; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang (2013)
  This paper presents an investigation of cross-anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay. The study programme consists of both laboratory experiments and parametric analysis. A set of isotropically consolidated undrained ...
 • Siam Yimsiri; Wanwarang Ratannaikom (2013)
  This paper presents an experimental investigation on the failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in π-plane. The results of undrained torsional shear hollow cylinder test on undisturbed Bangkok Clay specimens ...
 • Suda Suwannapirom; Sarunya Lertputtarak (2005)
  The retail trade in Thailand is undoubtedly one of the most important economic sectors. In response to the increasingly competitive marketplace, retailers are continually seeking strategies to insulate and increase profit. ...
 • วันทนา กิติศรีวรพันธุ์; สำนักหอสมุด.; Wantana Kitisrivoraphan.; ฺLibrary (2543)
  จากนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศใช้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเลือกระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาห้องสมุด เข้าสู่ระบบคุณภาพการให ...
 • Chutiwan Dechsakulwatana; Khwanruan Pinkaew; Wanchai Wongsudawan; Institute of Marine Science; Fukami Kimio (2006)
  An attempt of this study is to isolate and to investigate the algicidal bacteria that can be against the harmful algal blooms (HAB) and have killing activity by which bacteria are associated with the events and kill their ...
 • Khajadpai Thipyapong; Vithaya Ruangpornvisuti (2008)
  Isomers of 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid (6-carboxy-1,2-HOPO), their deprotonated species and complexes with chromium and zinc were theoretically investigated by density functional theory calculations. Free ...
 • Suda Suwannapirom (2003)
  As small business owners require to fulfill a wide range of management responsibilities, these responsibilities may lead to the identification of perceived learning needs by small business managers (SBMs). The purpose of ...
 • Thidarat Noiraksar; Attachai Kantachumpoo; Shinya Uwai; Teruhisa Komatsu (2014)
  Sargassum polycystum C. Agardh is one of the most abundant marine brown algae and is distributed widely in warm and temperate waters, particularly in the Indo-west Pacific region and Australia. Although its commercial ...
 • Kitithorn Sanpanich (2011)
  This study presents a list of marine bivalve species that occur along the east coast of the Gulf of Thailand, from the province of Chonburi to Trad. Of the 55 sampling sites, 20 were located in Chonburi, 10 in Rayong, 7 ...
 • Nattawat Chatphueak; Sarayut Watchasit; Chomchai Suksai (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  ได้ทำการสังเคราะห์และพิสูจน์โครงสร้างของสารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) และสังกะสี (II) กับลิแกนด์ bis(dipicolylamine) ที่มี para-xylylene ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม bis(dipicolylamine) ทั้ง 2 หมู่ ...
 • Wararat Sirianasakul; Nathsuda Pumijumnong; Takehiro Mitsuguchi; Narin Boontanon; Sumatt Putchakarn (2012)
  The Mg/Ca and Sr/Ca ratios were determined for Porites lutea specimens that were collected from Koh Chueak, Surat Thani Province, Thailand, using inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The elemental ...
 • Subuntith Nimrat; Verapong Vuthiphandchai; Amrit N. Bart; Aritsara Keatsaksit (2008)
  Microbial contamination in sperm banks is of concern to sperm bank managers to prevent the perceived risk of disease transmission during cryostorage. The objective of this study was to examine the bacterial profile of ...
 • Vipawan Klinhom; Chalong Tubsree (2012)
  This research article reported the results of a study on the administrative leadership process as it exists among the middle-level administrators of three original public autonomous universities in Thailand, related to ...