DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bunpot Wiroonrach (2007)
  การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นการพัฒนาประเทศประการหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มต้นจากการขยายคลองสายต่างๆให้เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลัก พร้อมทั้งมีการขุดลอปรับปรุงคลองสายเก่าและขุดคลองสายใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพกับห ...
 • Bunpot Wiroonrach (2008)
  The study was aimed to investigate the relationship between the number of the members of the Educational Quality Assurance Committees of a higher education institute in Thailand and the assessment points earned, the ...
 • Arom Mucharin; Pichai Sonchaeng; Sumatt Putchakarn (2005)
  Holothurians (Class Holothuroidea, Ph)'Ium Echinodcrmata) of the Eastern Coast of Thailand were intensively studied from the speciiriens collected from 4 marine habitats namely, coral reef, seagrass beJ, sandy and rocky ...
 • วารี กังใจ (2540)
 • Nimit Kraiwanit (2002)
  This concept encourages self-reliance or self-sufficient among the rural communities in Thailand. The purpose of this study is to explore 33 factors or indices determining the level of Self-sufficient Economy. The 33 ...
 • Nipatha Issaro; Thorsang Weerakul; Sasipawan Machana; Chamnan Pattarapanich; Boonyadist Vongsak; Sumet Kongkiatpaiboon; Jirattikorn Laiwattanaphaisal (2014)
  Propolis has been relied on many therapeutic purposes such as treatment of cold, cancer and inflammation. The biological activities and chemical constituents of each type of propolis mainly depend on geographical regions ...
 • Chakkri Chaipinit; Vira Somboon (2554)
  This article aims to show that the one-size-fit-all intellectual property protection reasserts an essential discussion of human security when the strong intellectual property protection under a neoliberal market ideology ...
 • Chutiwan Dechsakulwatana; Patcharee Thawornwiriyanun; Somboon Tanasupawat; Somkiet Techkarnjanaruk; Worapot Suntornsuk (2012)
  Sponge-associated bacteria have been found to produce a variety of bioactive compounds including natural pigments. Here, we report the molecular identification of zeaxanthin-producing sponge-associated bacteria isolated ...
 • Poohnob Sirinaphaphan (2012)
  This research aims to construct a conceptual framework for exploring the factors influence revisit intention in creative tourism of Thailand. Thailand has abundance culture and natural resources for tourists to enjoy and ...
 • Visarut Srimuk; Apisit Pakapongpun (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
  จุดประสงค์ของงานวิจัยนี ้ ได้กำหนดนิยาม k -ฟี โบนักชีไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ โคแทนเจนต์ และ เอกลักษณ์เบื้องต้นของฟังก์ชัน k -ฟี โบตรีโกณมิต
 • สมาน สรรพศรี (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  ในโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารและยุค Digital Age เทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ มีผลสะท้อนของสังคมยุค Post Modern ต่อกระแสโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเครือข่ายทาง Internet และการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารผ่านทาง ...
 • Sornsupha Limchareon; Chirat Sukme; Pakaphan Dinchuthai; Nalinee Pattrakornkul; Sineenart Panichyawat; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิรัฏฐ์ สุขมี; ผกาพรรณ ดินชูไท; นลินี ภัทรากรกุล; สินีนาฏ พาณิชยวัฏ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
  บริบท การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ในวิถีแบบดั้งเดิมทำให้ผู้เรียนประสบความยากลำบาก การให้ผู้เรียนได้สัมผัสความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ...
 • Chutiwan Dechsakulwatana; Khwanruan Srinui; Susumu Ohtsuka; Yusuke Kondo; Yocichi Sakai; Takeshi shimazu; Michitaka Shimomura; Tomoyuki Komai; Keisuke Yanagi; Toshihiko Fujita; Jun Nishikawa; Hiroshi Miyake; B.A. Venmathi Maran; Akio Go; Kazumitsu Nagaguchi; Shuhei Yamaguchi; Nova Mujiono; Fatimah Md. Yusoff; Mulyadi; Sutomo; Sumatt Putchakarn (2010)
  During an ecological investigation on symbionts of medusae in Eastern and Southeastern Asian waters, seven species of hydro- and scypho-medusae were found to harbor a wide variety of invertebrates and fishes: the isopod ...
 • Ubolluk Rattanasak; Parinya Chindaprasirt; Chai Jaturapitakkul (2009)
  In this paper, the preparation of lightweight aggregate (LWA) from rice husk ash (RHA) obtained from a biomass power plant was studied. As-received and ground RHAs were mixed with sodium hydroxide solution (NaOH) and cured ...
 • Prinya Chindaprasirt; Ubolluk Rattanasak (2009)
  A study was conducted on leaching of fly ash mixed with NaOH solution and on mixing procedure for preparing geopolymer. Leaching of SiO2 and Al2O3 was investigated by mixing fly ash with NaOH solution for different time ...
 • Pattana Poonpium; Jittra Teeramaethee (2003)
  The efficiency of inorganic nitrogen compound removal using Nitrosomonas sp. strain P-1 was investigated in a filtering system. Bacterial cell densities and concentrations of inorganic nitrogen compounds including ammonia, ...
 • Wanwarang Ratananikom; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang (2013)
  This paper presents an investigation of cross-anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay. The study programme consists of both laboratory experiments and parametric analysis. A set of isotropically consolidated undrained ...
 • Siam Yimsiri; Wanwarang Ratannaikom (2013)
  This paper presents an experimental investigation on the failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in π-plane. The results of undrained torsional shear hollow cylinder test on undisturbed Bangkok Clay specimens ...
 • Suda Suwannapirom; Sarunya Lertputtarak (2005)
  The retail trade in Thailand is undoubtedly one of the most important economic sectors. In response to the increasingly competitive marketplace, retailers are continually seeking strategies to insulate and increase profit. ...
 • วันทนา กิติศรีวรพันธุ์ (2543)
  จากนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศใช้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเลือกระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาห้องสมุด เข้าสู่ระบบคุณภาพการให ...